bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Praca


04.07.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Pracowniczych.

Miejsce pracy: Iłża
Opis stanowiska:
1. Tworzenie, wdrożenie i nadzorowanie realizacji strategii Działu.
2. Wdrożenie narzędzi kadrowo – płacowych.
3. Wytyczanie celów i określanie strategii działu w zakresie optymalizacji działań kadrowo – płacowych.
4. Nadzorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa danych kadrowych.
5. Zapewnienie płynnego funkcjonowania procesów kadrowo – płacowych.
6. Nadzór nad prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej pracowników Szpitala.
7. Sporządzaniem dokumentów do ZUS i innych urzędów.
8. Prowadzenie korespondencji z urzędami/instytucjami w zakresie spraw pracowniczych.
9. Nadzór i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie obecności i nieobecności.
10. Wsparcie dla przełożonych i współpracowników w zakresie aspektów prawa pracy.
11. Prowadzenie projektów w zakresie rekrutacji szkoleń i rozwoju, adaptacji pracowników.
12. Zarządzanie procesem oceny i rozwoju pracowników.
13. Zarządzanie zespołem, planowanie działań i stałe monitorowanie efektów pracy Działu.
14. Śledzenie i wdrażanie zmian wynikających z obowiązujących przepisów.
15. Nadzór i koordynacja zadań związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów cywilno – prawnych.
16. Kompleksowy nadzór nad polityką personalną Szpitala i prowadzeniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
17. Nadzór i koordynowanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów Działu.
18. Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.
19. Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:
1) posiadają wykształcenie wyższe
2) posiadają min. 3 lata stażu pracy na stanowisku podobnym
3) bardzo dobra znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
4) dobra znajomość programów MS-Office, płatnika, programów kadrowych
5) mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze
6) mile widziane doświadczenie w zarządzaniu i organizacji szkoleń
7) Poczucie odpowiedzialności oraz samodzielność i dokładność w działaniach.

Osoby spełniające powyższe wymagania, potrafiące odpowiedzialnie realizować powierzone zadania i zainteresowanie pracą na stanowisku kierownika Działu Służb Pracowniczych prosimy o przesłanie swoich ofert.


Wymagane dokumenty:
1) podanie o pracę (list motywacyjny), CV
2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Kandydaci których oferty spełniają wymagania formalne i zostały złożone w wymaganym terminie, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisowej ,,Nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Pracowniczych’’ osobiście lub listem poleconym do dnia 17 lipca 2019r. w Sekretariacie Szpitala SP ZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, pok. Nr 101 w godz. 7.30 – 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607 073 168.

Klauzula dla kandydata:
Do oferty dołączyć adnotację o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży


04.07.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego (Gospodarczego).


Miejsce pracy: Iłża


Opis stanowiska:

1. Nadzór nad organizowaniem i realizowaniem działań zapewniających właściwy stan sanitarno-- techniczny obiektów Szpitala.
2. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z kompleksowym zarządzaniem sprzętem i aparaturą medyczną Szpitala, w tym prowadzenie spraw dotyczących serwisowania i przeglądów technicznych, prowadzeniem ewidencji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala.
3. Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie zaopatrzenia w gazy medyczne, wodę, energię elektryczną i cieplną, ścisły nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i cieplnej.
4. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i obiektów szpitalnych poprzez przeprowadzanie okresowych przeglądów, przygotowywania planów i zakresów remontów oraz ich nadzorowanie, dokonywanie napraw i drobnych remontów.
5. Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej Szpitala.
6. Nadzór nad organizowaniem warunków pobytowych pacjentów w Szpitalu zgodnie z zapotrzebowaniem Oddziałów Szpitalnych, w tym organizacji dostaw i prania bielizny, organizacji żywienia pacjenta.
7. Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad procesem zaopatrzenia.
8. Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie i w obiektach Szpitala oraz nad zapewnieniem w obiektach Szpitala wymaganych warunków sanitarno – epidemiologicznych.
9. Nadzór nad organizowaniem i koordynacją transportu sanitarnego.
10. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami.
11. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą pomieszczeń.
12. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb Zamówień Publicznych.
13. Przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Szpitala.
14. Przygotowywanie planów inwestycyjnych Szpitala (długoterminowych), przygotowywanie harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:
1) Posiadają wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne lub wykształcenie średnie zawodowe budowlane lub średnie zawodowe techniczne.
2) Posiadają min. 3 lata stażu pracy (w przypadku wykształcenia wyższego) lub min. 5 lat stażu pracy (w przypadku wykształcenia średniego zawodowego) oraz doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku kierowniczym związanym z techniczną obsługą firmy.
Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym.
2) Umiejętność samodzielnej pracy.
3) Odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista.
4) Znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi Szpitala ( w tym prawa budowlanego).
5) Doświadczenie w realizacji projektów finansowych ze środków UE, WFOŚiG i samorządowych.
Osoby spełniające powyższe wymagania, potrafiące odpowiedzialnie realizować powierzone zadania i zainteresowane pracą na stanowisku Kierownika Działu Technicznego (Gospodarczego) prosimy o przesłanie swoich ofert.
Wymagane dokumenty:
1) podanie o pracę (list motywacyjny), CV
2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Kandydaci których oferty spełniają wymagania formalne i zostały złożone w wymaganym terminie, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisowej ,,Nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Technicznego (Gospodarczego)’’ osobiście lub listem poleconym do dnia 17 lipca 2019r. w Sekretariacie Szpitala SP ZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, pok. Nr 101 w godz. 7.30 – 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607 073 168.

Klauzula dla kandydata:
Do oferty dołączyć adnotację o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży


04.07.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży poszukuje kandydata na stanowisko Lekarz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych


Wymagania:
1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej
2) mile widziane doświadczenie w pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e – mail:
sekretariat@szpitalilza.com.pl

Wiadomość prosimy zatytułować ,,Lekarz – internista’’.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży


17.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży zatrudni ratowników medycznych -
kierowców pojazdów uprzywilejowanych do pracy w Transporcie Sanitarnym.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Telefon: 48 616 31 75 wew. 17 lub
668221994. Adres e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl


14.05.2019 r.

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni w Poradni Alergologicznej lekarza – specjalistę alergologii. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z wymogami NFZ. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


07.02.2019 r.

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni na staż finansowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Radomiu osoby do 30 roku życia na n/w stanowiska pracy:
księgowa, rejestratorka medyczna, technik informatyk, opiekun medyczny,
fizjoterapeuta
oraz sprzątaczka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny (tel. 668 221 994) lub mailowy (kadry@szpitalilza.com.pl)


28.01.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży zatrudni lekarza jako Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl
tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


28.01.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży zatrudni lekarzy specjalistów z dziedziny pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej zgodnie z wymogami NFZ. Zatrudnimy także lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej (bez specjalizacji). Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl
tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


14.12.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy. Dyrektora ds. med.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl
tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


08.11.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży zatrudni w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: lekarzy, pielęgniarki, położne środowiskowe. Kwalifikacje personelu: zgodnie z wymogami NFZ. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl
tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


17.07.2017 r.

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni pielęgniarki.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl
tel. 0486163175 wew. 17 lub 668221994


11.07.2017 r.

Zatrudnimy pracownika na stanowisku: kierownika Działu Obsługi Techniczno - Administracyjnej

Wymagania: wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku i 3 lata pracy w zawodzie lub średnie wykształcenie o odpowiednim kierunku i 5 lat pracy w zawodzie oraz świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (grupa 1), świadectwo kwalifikacyjne D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (grupa 1, 2 i 3)

Kontakt: SP ZZOZ – Szpital w Iłży
tel. (048) 616-31-75 wew. 17 lub 668-221-994


27.11.2015 r.

SPZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni osobę na stanowisku Informatyk

Wymagania Obowiązkowe:
1.Umiejętności naprawy sprzętu komputerowego oraz wsparcia użytkowników - HELP DESK
2.Praktyczna znajomość podstaw administracji i obsługi systemu Linux (dystrybucja Debian)
w wersji Command Line
3. Praktyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych - umiejętność konfiguracji przełączników
zarządzanych.


Mile widziane:
1. Znajomość bazy danych PostgreSQL w zakresie podstaw administrowania.
2. Ukończony kurs CISCO na poziomie min. CCNA v4
3. Umiejętność konstruowania zapytań SQL, celem tworzenia własnych raportów z aplikacji.
4. Znajomość JSP, celem modyfikowania wydruków i tworzenia nowych.
5. Znajomość realiów pracy polskich szpitali i przychodni.
6. Znajomość tematyki rozliczeń z NFZ.

Kontakt: SP ZZOZ – Szpital w Iłży
tel. (048) 616-31-75 wew. 17


15.09.2015.r

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni w Poradni Alergologicznej lekarza - specjalistę alergologii.

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z wymogami NFZ. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl

tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994


10.06.2015r.

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni lekarza - specjalistę w dziedzinei pediatrii.

Prosimy o kontakt tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994

e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl


19.01.2015r.

SPZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni osobę na stanowisku Informatyk

Wymagania Obowiązkowe:
1.Umiejętności naprawy sprzętu komputerowego oraz wsparcia użytkowników - HELP DESK
2.Praktyczna znajomość podstaw administracji i obsługi systemu Linux (dystrybucja Debian)
w wersji Command Line
3. Praktyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych - umiejętność konfiguracji przełączników
zarządzanych.


Mile widziane:
1. Znajomość bazy danych PostgreSQL w zakresie podstaw administrowania.
2. Ukończony kurs CISCO na poziomie min. CCNA v4
3. Umiejętność konstruowania zapytań SQL, celem tworzenia własnych raportów z aplikacji.
4. Znajomość JSP, celem modyfikowania wydruków i tworzenia nowych.
5. Znajomość realiów pracy polskich szpitali i przychodni.
6. Znajomość tematyki rozliczeń z NFZ.

Kontakt: SP ZZOZ – Szpital w Iłży
tel. (048) 616-31-75 wew. 17


12.09.2014r.

SPZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni lekarza w Dziale Chirurgicznym Ogólnym.

Wymagana specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl,

tel. 048 616 31 75 wew. 17


10.02.2014r.

SPZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni osobę na stanowisku Informatyk

Wymagania Obowiązkowe:
1.Umiejętności naprawy sprzętu komputerowego oraz wsparcia użytkowników - HELP DESK
2.Praktyczna znajomość podstaw administracji i obsługi systemu Linux (dystrybucja Debian) w wersji Command Line
3. Praktyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych - umiejętność konfiguracji przełączników zarządzanych.

Mile widziane:
1. Znajomość bazy danych PostgreSQL w zakresie podstaw administrowania.
2. Ukończony kurs CISCO na poziomie min. CCNA v4
3. Umiejętność konstruowania zapytań SQL, celem tworzenia własnych
raportów z aplikacji.
4. Znajomość JSP, celem modyfikowania wydruków i tworzenia nowych.
5. Znajomość realiów pracy polskich szpitali i przychodni.
6. Znajomość tematyki rozliczeń z NFZ


07.03.2013.

Zatrudnimy: elektryka – konserwatora - dozorcę

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe elektryczne oraz świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ( urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne) oraz urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną - oraz inne urządzenia energetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kW, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

Pracownika gospodarczego – obsługa kotłowni gazowej

Pożądane uprawnienia SEP dot. eksploatacji kotłowni gazowej
Kontakt: SP ZZOZ – Szpital w Iłży
tel. (048) 616-31-75 wew. 17


12.07.2011

SP ZZOZ - Szpital w Iłży pilnie zatrudni lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych i na dyżurach. Wymagane kwalifikacje: specjalizacja, tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub rozpoczęta specjalizacja w tej dziedzinie. Warunki pracy do uzgodnienia. Prosimy o kontakt. Tel. 048 616 31 75 wew. 17.


29.06.2011

SP ZZOZ - Szpital w Iłży pilnie zatrudni lekarzy w ZOZ - Pogotowiu Ratunkowym (specjalistycznym zespole wyjazdowym). Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych i na dyżurach. Wymagane kwalifikacje: specjalizacja lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. Warunki pracy do uzgodnienia. Prosimy o kontakt. Tel. 048 616 31 75 wew. 17.Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 04.07.2019
Dokument oglądany razy: 12 595