bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Regulamin porządkowy

Załącznik do Zarządzenia Nr 11 /2011 Dyrektora Naczelnego SPZZOZ – Szpital
w Iłży z dnia 20.06.2011 r.


REGULAMIN PORZĄDKOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital w Iłży
tekst jednolity stan na dzień 20 .06.2011 r.


I. WSTĘP

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
  2a. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417),
 3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. Nr
  191, poz. 1410, ze zm./,
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego /Dz. U. Nr 90, poz. 605/,
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych
  i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265),
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 252, poz.1697),
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia
  depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, poz.
  1068),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 8, poz. 113),
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661),
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
  warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie
  stwierdzenia braku tych znaków (Dz. U. Nr 152, poz. 1743),
 12. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital
  w Iłży,
 13. Przepisy powszechnie obowiązujące z zakresu działalności SPZZOZ – Szpitala
  w Iłży.

§ 2

Regulamin porządkowy określa zasady organizacji i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, a w szczególności:

 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Samodzielnego
  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży ;
 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych SPZZOZ – Szpital
  w Iłży,
 3. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia
  prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
 4. prawa i obowiązki pacjenta
 5. obowiązki SPZZOZ-Szpital w Iłży razie śmierci pacjenta.

§ 3

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, zwany dalej „SP ZZOZ – Szpital w Iłży” zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming – in), pediatrii,
  anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji osób
  niewymagających hospitalizacji;
 • Całodobowych świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; (w razie wypadku, urazu,
  porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia);
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń;
 • Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;
 • Interdyscyplinarnych, kompleksowych działań usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, masaż leczniczy);
 • Świadczenia wykonywane w zakresie opieki domowej.

§ 4

 1. SPZZOZ – Szpital w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz osobami fizycznymi.
 2. Zakład może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:
 • niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w Statucie tego zakładu,
 • grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach, · osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5


SPZZOZ – Szpital w Iłży może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń
zdrowotnych.

II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

Postanowienia ogólne

§ 6

 1. SP ZZOZ–Szpital w Iłży jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 2. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia,
  jeżeli osoba zgłaszająca się do SPZZOZ-Szpital w Iłży potrzebuje natychmiastowego
  udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 3. Za świadczenia udzielone osobie w stanie nietrzeźwości Szpital pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną przyczyną udzielonego świadczenia były następstwa zdarzeń spowodowanych stanem nietrzeźwości.
  Dla ustalenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje pacjenta na badanie krwi dla ustalenia w niej zawartości alkoholu. Odmowa poddania się badaniu stanowi okoliczność braną pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

§ 7

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez SPZZOZ – Szpital w Iłży pacjentom:
  a) ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia – na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt opłacania składek,
  b) zgodnie z treścią zawartych umów pomiędzy SPZZOZ – Szpital w Iłży a dysponentami środków ,finansowych – na podstawie dokumentów wynikających
  z treści tych umów,
  c) obcokrajowcom – na zasadach określonych w art. 2 ust 2 ustawy o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  d) ubezpieczonym dobrowolnie w towarzystwach ubezpieczeniowych – na podstawie
  ważnej polisy ubezpieczeniowej i warunków w niej zawartych,
  e) nieubezpieczonym, na podstawie odpłatności tych osób.
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 pacjent winien przedstawić przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego.

§8

 1. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia oraz stanu zagrożenia życia dokument ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w SPZZOZ - Szpital, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nie dotyczy dzieci do ukończenia szóstego miesiąca życia.
 2. W przypadku braku podstawy do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZZOZ – Szpital, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT, wystawiona przez Dział Finansowo - Księgowy.
 3. Bezpłatne świadczenia zdrowotne bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia
  zdrowotnego przysługują osobom, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni, którzy nie ukończyli 18 lat lub są w okresie
  ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych.

§ 9

Pacjent SPZZOZ – Szpital w Iłży ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych,
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, zakwalifikowanych jako świadczenia
gwarantowane.

§ 10

 1. SPZZOZ – Szpital w Iłży pobiera opłaty za:
  a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  b) Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta.
  c) Wykonywanie świadczeń ambulatoryjnych, innych świadczeń, badań diagnostycznych w rozumieniu art. 16 i 17 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  d) Przechowywanie zwłok, o którym mowa w § 54 pkt 19 regulaminu.

§ 11

 1. Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży określa, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 10.
 2. Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży określa, w drodze zarządzenia, zasady i tryb pobierania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

§ 12

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w SPZZOZ -Szpital i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności
  zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez SPZZOZ - Szpital w Iłży.
 2. SPZZOZ – Szpital w Iłży ustala kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej
  na podstawie zgłoszeń pacjentów.
  2a. wpisuje za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:
  a) numer kolejny ,
  b) datę i godzinę wpisu,
  c) imię i nazwisko pacjenta,
  d) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu
  potwierdzającego tożsamość pacjenta,
  e) rozpoznanie lub powód przyjęcia,
  f) adres pacjenta,
  g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub
  jego opiekunem,
  h) termin udzielenia świadczenia,
  i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
 3. Świadczenia opieki zdrowotnej udziela się po za kolejnością przypadku stanu nagłego.
  3a. W przypadku konieczności skreślenia pacjenta z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia, wpisuje datę i przyczynę skreślenia.
 4. Osobom zamieszkałym w obwodzie, rejonie SPZZOZ – Szpitala w Iłży przysługuje
  z zastrzeżeniem ust. 3 pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
  4a. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez SPZZOZ – Szpital w Iłży.
 5. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie Zespołu oceny przyjęć pacjentów.

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
STACJONARNYCH

Ogóle zasady udzielania świadczeń w SPZZOZ – Szpital
§ 13

 1. Stacjonarne świadczenia zdrowotne wykonywane przez SPZZOZ – Szpital realizowane są:
 • na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera jeżeli cel leczenia nie
  może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, w przypadku przyjęć planowanych
  na zabiegi, poza skierowaniem pacjent przedstawia wyniki badań diagnostycznych
  niezbędnych do leczenia danego schorzenia,
 • w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bez wymaganego skierowania,
 • na podstawie odrębnych umów z dysponentami środków finansowych.

§ 14

 1. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do SPZZOZ - Szpital bez wyrażenia zgody.
 2. Jeżeli lekarz, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w SPZZOZ -
  Szpital, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez SPZZOZ- Szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, SPZZOZ -Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.
  Po dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach, lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.
 3. W przypadku przekazania pacjenta z innego Szpitala lub z Oddziału na Oddział Szpitala, przyjęcie odbywa się po porozumieniu zainteresowanych ordynatorów, a w razie ich nieobecności decyzję podejmuje lekarz dyżurny.
 4. Przyjęcia pacjentów odbywają się według kolejności zgłoszeń w pomieszczeniach Izby Przyjęć SPZZOZ Szpital.
 5. Przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, udzielenie pomocy medycznej, konsultacji
  lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w Izbie Przyjęć.
 6. Przyjęcia odbywają się całodobowo.
 7. Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno – leczniczych i pielęgnacyjnych pacjent, członek jego rodziny lub opiekun powinien przedstawić pracownikom Izby Przyjęć:
 • skierowanie do szpitala,
 • dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.
 1. Za dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń zdrowotnych uważa się kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub aktualną legitymację ubezpieczeniową bądź dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.

§ 15

 1. Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:
  · posiadają właściwe skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do wystawiania skierowań do szpitala oraz aktualny dowód ubezpieczenia,
  · kwalifikują się jako stan nagły lub zagrażający życiu
 2. Szpital nie może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym oraz
  osobom bez skierowania, oprócz przypadku stanu nagłego lub zagrażającemu życiu.
 3. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych bez skierowania możliwe jest tylko
  w przypadku ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

§ 16


1. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do SPZZOZ -
szpital pacjent pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one
do magazynu rzeczy chorych chyba, że rzeczy odbiera rodzina lub inna upoważniona
przez pacjenta osoba.
2. W przypadku przekazania rzeczy wartościowych do depozytu pacjent otrzymuje oryginał
karty depozytowej, natomiast kopia karty depozytowej jest przechowywana
w księdze depozytów.
3. Gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu podjęcie decyzji, co do losów jego pieniędzy
i rzeczy wartościowych, depozyt spisywany jest komisyjnie, a oryginał karty
depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.
3a. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności o których mowa w pkt 3 zawiadamia się
pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia
woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie pacjent składa
podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.
3b.W przypadku trwania okoliczności o których mowa w pkt 3, przez okres dłuższy niż
24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, pielęgniarka informuje
o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych (np. rodzice,
dziadkowie, pradziadkowie) , zstępnych (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwo
pacjenta, lub inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, do
dysponowania ruchomościami pacjenta.
4. Pokwitowanie dołączane jest do historii choroby pacjenta.
5. Każdy przyjęty na oddział pacjent przekazywany zostaje do odpowiedniego oddziału
przez pielęgniarkę Izby Przyjęć.
6. Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na Blok Operacyjny
w asyście zespołu anestezjologicznego.
7. W oddziale szpitalnym Pacjentem opiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskazuje
miejsce na sali, informuje o zwyczajach panujących na oddziale, informuje o prawach
i obowiązkach pacjenta, czekających go czynnościach i zabiegach pielęgniarskich oraz
możliwości kontaktu z bliskimi.
8. Jeżeli chory nie posiada własnej piżamy oraz szlafroka - otrzymuje je w szpitalu.
9. Przy przyjmowaniu do SPZZOZ – Szpital noworodka lub dziecka w wieku do lat 7 należy
w szczególności:
· Ustalić tożsamość dziecka na podstawie dokumentów a w razie ich braku - na
podstawie oświadczenia otrzymanego od osób przekazujących dziecko.
· Sprawdzić i założyć dziecku znak tożsamości.
10. Znakami tożsamości, w które zaopatrywane są dzieci narodzone w SPZZOZ -Szpital oraz
dzieci w wieku do 7 lat przyjmowane do SPZZOZ -Szpital, są bransoletki wykonane
z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, na których są wypisane czytelnie:
· imię, nazwisko i data urodzenia dziecka - w przypadku dziecka w wieku do 7 lat,
· płeć, data i godzina urodzenia się dziecka oraz imię i nazwisko matki - w przypadku
dziecka narodzonego w SPZZOZ -Szpital.
11. Znaki tożsamości dzieci narodzonych z ciąży mnogiej powinny dodatkowo zawierać cyfry
rzymskie wskazujące na kolejność rodzenia się dzieci.
§ 17
1. Pacjentowi w trakcie pobytu w SPZZOZ - Szpital zapewnia się:
· świadczenia zdrowotne,
· produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych,
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
· pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
2. Pacjent ma prawo do koniecznych konsultacji i badań diagnostycznych, wykonywanych
w pracowniach SPZZOZ –Szpital w Iłży, jak również w innych jednostkach służby
zdrowia.
3. Badania są wykonywane w innych placówkach służby zdrowia, na podstawie umowy
zawartej z SPZZOZ – Szpital w Iłży.
2a. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub
w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez
chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW SPZZOZ-SZPITAL I UDZIELANIE
INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
§ 18
1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu
osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.”
1a. Osoby o których mowa w pkt 1 mogą odwiedzać pacjenta przez całą dobę, jednakże
w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego
oraz umożliwienie odpoczynku zalecamy, aby odwiedziny odbywały się
w godzinach: 800 – 2000, osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania
się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki udzielania
świadczeń innym osobom chorym w Szpitalu, Dyrektor może ograniczyć prawo pacjenta
do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki
przez osoby bliskie lub inne osoby wskazane przez pacjenta.
3. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów, w sytuacjach
określonych w Regulaminie zostaje wydana przez Ordynatora lub Dyrektora SPZZOZ –
Szpitala w Iłży, powinna być potwierdzona w formie pisemnej oraz winna zawierać
uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej
decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym
w formie pisemnej informacji.
4. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się za zgodą
ordynatora lub lekarza dyżurnego.
5. W Oddziale Pediatrii odwiedziny odbywają się codziennie bez ograniczeń.
6. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odwiedziny zaleca się od 8 00 do 20 00, a poza tymi
godzinami za zgodą Kierownika Zakładu.
Informacji o stanie zdrowia udziela lekarz w środę i piątek w godz. 15 05 do 16 05.
7. W sali chorych u jednego pacjenta mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
8. Nie wolno odwiedzać pacjenta osobom dotkniętym widoczną chorobą zakaźną bądź
będącym pod wpływem alkoholu.
9. Pacjenci oraz osoby odwiedzające winny przestrzegać obowiązujące w SPZZOZ –Szpital
w Iłży przepisy sanitarne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
10. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy, lekarze
prowadzący lub lekarze dyżurni osobom upoważnionym przez pacjenta oraz jego
przedstawicielom ustawowym. Upoważnienie winno być odnotowane w dokumentacji
medycznej.
11.O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie
uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
12. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
13. Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.
14. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt.1
WYPISYWANIE PACJENTA Z SPZZOZ - SZPITAL
§ 19
1. Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
· gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego przebywania w Szpitalu,
· na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
z zastrzeżeniem przepisów szczególnych,
· gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Porządkowym
SPZZOZ – Szpital w Iłży, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie
udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
2. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez
lekarza wypisującego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba
ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku
braku takiego oświadczenia, lekarz wypisujący sporządza adnotację w historii choroby
w obecność dwóch świadków.
3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala – Szpital zawiadamia o tym
niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oraz organizuje
na jej koszt przewiezienie do miejsca zamieszkania.
4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie
wyraża zgody na wypisanie ze Szpitala, ponosi koszty pobytu w Szpitalu od tego
momentu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych
w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek
Ordynatora Oddziału.
5. Wypisany ze szpitala pacjent ma prawo do otrzymania:
· dwóch kart informacyjnych z leczenia szpitalnego,
· recepty na leki i materiały opatrunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sprawie zasad ich wystawiania, (w szczególności: Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia
lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. (Dz. U. Nr 65, poz. 741 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy
przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. Nr 42, poz. 292),
· skierowania na leczenia uzdrowiskowe, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę,
· wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze
środki techniczne, jeżeli jest konieczność ich stosowania, na podstawie obowiązujących
przepisów i umowy SPZZOZ –Szpital w Iłży z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6. Dokumenty wypisowe wydawane są w dniu wyjścia ze Szpitala w godzinach od 11.00 do
14.00
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH
W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
§ 20
1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są
ubezpieczonym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane do następujących świadczeń:
· ginekologa i położnika,
· dermatologa i wenerologa,
· okulisty,
· psychiatry,
· dla osób chorych na gruźlicę,
· dla osób zakażonych wirusem HIV,
· dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
· dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
· osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych -
w zakresie lecznictwa odwykowego,
· dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
§ 21
1. Rodzaj udzielanych świadczeń ambulatoryjnych jest zgodny z zakresem uprawnień
wynikających z wyuczonej specjalności oraz zakresu obowiązków lekarza udzielającego
porady.
2. Kompleksowe, specjalistyczne świadczenia zdrowotne nie obejmują świadczeń
ponadstandardowych określonych w obowiązujących przepisach.
3. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego,
to związane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty odbywają się bez
ponownego skierowania lekarza, o ile nie wymagają tego warunku kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych pacjent nie posiadający
skierowania ponosi koszty świadczenia.
5. Świadczenia zdrowotne związane ze stanem zagrożenia życia udzielane są bez
skierowania.
§ 22
Obowiązkiem lekarza specjalisty jest:
· przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczających
poza zakres kompetencji lekarza POZ lub lekarza innej specjalności,
· udzielanie konsultacji, będącej przedmiotem prośby lekarza POZ, który skierował
pacjenta,
· przygotowanie pacjenta do zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy
leczenia, poinformowanie o wskazaniach, przeciwwskazaniach i istniejącym ryzyku
zalecanego lub planowanego działania medycznego,
· wskazywanie pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi
ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka,
leczenie lub konsultacja specjalistyczna,
· zalecanie lekarzowi POZ, kierującemu pacjenta efektywnych form diagnozowania
i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, m.in. poprzez ustalenie warunków
wstępnych niezbędnych do realizacji konsultacji specjalistycznych, np. badań
diagnostycznych, leżących w kompetencjach diagnostycznych lekarzy POZ,
· uzasadnianie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej – na
prośbę lub żądanie pacjenta,
· czytelne, staranne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie recept,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· orzekanie o czasowej niezdolności do pracy pacjenta – zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§23
Lekarz specjalista nie może proponować pacjentom odpłatnych form diagnostycznych lub
leczniczych, wiedząc, że pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego,
§24
1. Przed przyjściem do poradni pacjent powinien zostać zarejestrowany – osobiście lub
telefonicznie.
2. Ustalanie terminów badań i zabiegów odbywa się w drodze zgłoszenia osobistego lub
telefonicznego.
§ 25
Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista
kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
§ 26
1. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo -
leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczym
SPZZOZ – Szpitala w Iłży - określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do
zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych
zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach oraz Karta kwalifikacji pacjenta do
udzielania świadczeń w ZOL/ZPO według wzoru opracowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
2. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający
całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który
spełnia kryteria przedstawione w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie
choroby psychicznej, uzależniony oraz w schyłkowym okresie życia choroby
nowotworowej. W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest
przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku
przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.
4. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia
i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że
opłata nie może być wyższa, niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie.
5. Każdy Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie.
6. O terminie przyjęcia zawiadamia się osobę oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego
przez tą osobę.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE
§ 27
1. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są bez skierowania
i wyłącznie w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia.
2. Rejon działania zespołów wyjazdowych określa Wojewódzki Plan Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
ZAKŁAD - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA
§ 28
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach domowych realizowane są
w następujących zakresach świadczeń:
1. Świadczenia Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej na podstawie skierowania
lekarza oddziału oraz dokumentów wskazanych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia. Zespół Długoterminowej Opieki Domowej realizuje opiekę w domu
pacjenta nad chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania
inwazyjnej, bądź nieinwazyjnej ciągłej lub okresowej terapii oddechowej,
niewymagającej hospitalizacji w oddziałach Intensywnej Terapii lub pobytu w zakładach
opieki całodobowej.
2. Świadczenia w Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej na podstawie
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (wg wzoru określonego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia) oraz dokumentów wskazanych w zarządzeniu Prezesa NFZ.
Świadczeniami Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej objęci są przewlekle
chorzy przebywający w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach
lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają
systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
ZAKŁAD – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
§ 29
1. Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej udzielane są (bez skierowania) w przypadku nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, od poniedziałku do piątku w godz.18.00 – 8.00 dnia
następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
2. Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
udzielane są( w dniach i godzinach j.w.) w domu pacjenta w przypadku nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub konieczności
zachowania ciągłości leczenia.
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
§ 30
1. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie
skierowania lekarza.
2. Zakład prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie. O terminie przyjęcia zawiadamia
się osobę oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego przez tą osobę.
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W POZOSTAŁYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ – SZPITAL
W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM
§ 31
1. W laboratoriach lub pracowniach wykonywane są badania diagnostyczne i lecznicze na
podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy zatrudnionych w SPZZOZ –Szpital
w Iłży, bądź na podstawie umowy zawartej pomiędzy SPZZOZ –Szpital w Iłży a
jednostką kierującą.
2. Pacjenci nie muszą mieć skierowań na badania, jeżeli pokrywają koszty tych badań we
własnym zakresie. Badania bez skierowania są dokonywane na wniosek pacjenta, do
którego pacjent dołącza dowód opłaty za badania.
3. Pacjenci pokrywający koszt badań we własnym zakresie zobowiązani są do dokonania
zapłaty za dane badanie w Kasie SPZZOZ –Szpital w Iłży. Po udokumentowaniu wpłaty
pacjenci mają wykonane stosowne badanie.
4. Wynik badania pacjent odbiera osobiście.
5. Pacjenci, którzy posiadają skierowanie od lekarzy z ZOZ Przychodnie Specjalistyczne
SPZZOZ – Szpital w Iłży zobowiązani są wykonać badania w odpowiednich komórkach
organizacyjnych SPZZOZ – Szpitala w Iłży.
6. Badania oznaczone przez lekarza kierującego jako „pilne” wykonywane są niezwłocznie.
7. Każde wykonane badanie musi być odpowiednio zaewidencjonowane.
III. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ- SZPITAL W IŁŻY
Postanowienia Ogólne
§ 32
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej– Szpital w Iłży jest
samodzielnym publicznym zespołem zakładów powołanym i utrzymywanym w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia ogółowi ludności.
2. Nazwa zakładu brzmi: SPZZOZ – Szpital w Iłży.
3. Adres siedziby zakładu:27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17.
4. SPZZOZ – Szpital w Iłży jest zarejestrowany:
w Krajowym Rejestrze Sądowym - Numer 0000068961
w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Numer 14-00092.
5. Organem założycielskim SPZZOZ – Szpital w Iłży jest Powiat Radomski.
6. Obszarem działania SP ZZOZ - Szpitala jest teren działania Narodowego Funduszu
Zdrowia.
7. SPZZOZ – Szpital przyjmuje także pacjentów z zagranicy.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek wchodzących w skład SP ZZOZ – Szpital
w Iłży określają regulaminy organizacyjne.
9. Szczegółowy, terytorialny zakres działalności poszczególnych placówek określają ich
regulaminy.
§ 33
1. Organami SPZZOZ – Szpital w Iłży są:
· Dyrektor,
· Rada Społeczna.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPZZOZ –SZPITALA W IŁŻY
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
§ 34
1. Świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji – całodobowe udzielanie świadczeń
w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno – terapeutyczny trwający
od chwili przyjęcia pacjenta do SPZZOZ - Szpital do momentu jego wypisu lub zgonu;
hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne
i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne
w toku leczenia pacjenta, jak również wszelkie świadczenia związane z pobytem
pacjenta z zakładzie opieki zdrowotnej, w tym transport sanitarny.
2. W skład SP ZZOZ –Szpital wchodzą:
1) Oddziały Szpitala:
· Chorób Wewnętrznych,
· Chirurgii Ogólnej,
· Ginekologii i Położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming – in),
· Pediatrii,
· Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
oraz
· Blok Operacyjny,
· Izba Przyjęć,
· Apteka Zakładowa,
· Laboratorium Analityczne,
· Bank Krwi,
· Pracownia Endoskopowa,
· Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne)
· Pracownia USG,
· Sterylizatornia,
· Stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej,
· Kapelan Szpitalny,
2a. Z Dyrektorem Naczelnym w wykonywaniu zadań z zakresu spraw medycznych
współpracują:
· Zespół oceny przyjęć,
· Komitet terapeutyczny,
· Zespół oraz Komitet kontroli Zakażeń Szpitalnych,
· Komisja analizująca skuteczność leczenia,
· Komisja analizująca przyczyny zgonów,
· Komisja sprawująca nadzór nad kształceniem podyplomowym lekarzy,
· Kierownik zespołu lekarzy dyżurnych szpitala,
· Starszy lekarz dyżuru w ZOZ – Pogotowie Ratunkowe.
Szczegółowe zasady funkcjonowania regulują Zarządzenia Dyrektora, określające zasady
ich pracy, skład osobowy i zadania.
LECZNICTWO AMBULATORYJNE
§ 35
1. W skład lecznictwa ambulatoryjnego wchodzi Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie
Specjalistyczne.
W skład Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne wchodzą:
a) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
c) Poradnia Alergologiczna,
d) Poradnia Diabetologiczna,
e) Poradnia Kardiologiczna,
f) Poradnia Ginekologii - Położnictwa,
g) Poradnia Dermatologiczna,
h) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
i) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
j) Poradnia Endokrynologiczna,
k) Poradnia Neurologiczna,
l) Poradnia Okulistyczna,
m) Poradnia Otolaryngologiczna,
n) Poradnia Rehabilitacyjna.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
§ 36
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie
pielęgnacji, i rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienia im
środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia
odpowiednio do stanu zdrowia, także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno –
rekreacyjnych.
2. Podstawowy pakiet świadczeń , udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
SPZZOZ – Szpitala w Iłży obejmuje:
· świadczenia lekarskie,
· świadczenia pielęgniarskie,
· rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza,
· badania i terapię psychologiczną,
· terapię zajęciową,
· leczenie farmakologiczne,
· leczenie dietetyczne,
· zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne, zlecone przez lekarza, z czego środki
pomocnicze i przedmioty ortopedyczne określone zostały w Zarządzeniu Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia,
· zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
· zapewnienie zleconych badań,
· edukację i poradnictwo zdrowotne,
· zapewnienie zleconego transportu,
3. zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową pielęgnacją
i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie
szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub
intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze
względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają
kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki
pielęgniarskiej.
4. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia
i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że
opłata nie może być wyższa, niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie.
5. Zakład opiekuńczo leczniczy prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie.
6. O terminie przyjęcia zawiadamia się osobę oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego
przez tą osobę.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE
§ 37
1. ZOZ – Pogotowie Ratunkowe udziela całodobowo świadczeń zdrowotnych w razie
wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
powodujących zagrożenie życia.
2. Świadczenia z zakresu pogotowia ratunkowego udzielane są w ramach porady polegającej
na badaniu podmiotowym, przedmiotowym i wykonaniu niezbędnych w danej jednostce
chorobowej procedur medycznych. W przypadku, gdy stan zdrowia chorego wymaga
niezwłocznego leczenia pogotowie zobowiązane jest do przewiezienia pacjenta do
najbliższego szpitala.
3. W skład ZOZ – Pogotowie Ratunkowe wchodzą:
· Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego,
· Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego,
· Dyspozytornia.
ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA
§ 38
1. W skład Zakładu Długoterminowej Opieki Domowej wchodzi:
· Zespół Długoterminowej Opieki Domowej,
· Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa,
2. W Zakładzie Długoterminowej Opieki Domowej SPZZOZ – Szpital w Iłży udziela się
świadczeń z zakresu opieki domowej.
Podstawowe obowiązki:
· Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej to: wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt
medyczny, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz stworzenie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez
zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez całą dobę we wszystkie
dni w tygodniu;
· Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej to: zapewnienie chorym świadczeń
pielęgniarskich w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do
samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia
sobie z niepełnosprawnością.”
ZAKŁAD PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
§ 39
1. W ramach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest świadczona nocna i świąteczna:
· ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska.
· ambulatoryjna i wyjazdowa opieka pielęgniarska.
2. Zakres świadczeń:
· świadczenia lekarskie z wyłączeniem stanu bezpośredniego zagrożenia życia,
· zabiegi realizowane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, zlecane
podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby
zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
§ 40
1. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu
rehabilitacji leczniczej polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach
usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Świadczenia
te udzielane są na podstawie skierowania lekarza.
2. W skład Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wchodzi Zespół rehabilitacji
ogólnoustrojowej udzielający świadczeń zdrowotnych w ośrodku (zakładzie).
3. Obejmuje porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi, fizjoterapię. W Zakładzie Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej wydzielono:
· Dział Fizykoterapii,
· Dział Kinezyterapii,
· Dział Hydroterapii,
· Dział Masażu Leczniczego.
ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W INNYCH NIŻ ODDZIAŁY I PORADNIE KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH
SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM
§ 41
1. Pracownie czynne są całodobowo.
2. Obowiązują następujące zasady przyjmowania i wydawania wyników badań:
· Badania przyjmowane są zgodnie z zarządzeniem nr 8/2008 Dyrektora SPZZOZ –
Szpital w Iłży z dnia 10.04.2008 r.
· Przyjmowanie zleceń na badania i wykonywanie badań odbywa się
w godzinach od 7 00 do 10 00.
1. W skład Pracowni Diagnostycznych wchodzą:
1) Pracownia USG,
2) Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne),
3) Laboratorium Analityczne,
4) Pracownia Endoskopowa.
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, EKONOMICZNI, TECHNICZNI,
GOSPODARCZY:
§ 42
1. Dyrektor,
2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
3. Naczelna Pielęgniarka, ( której bezpośrednio podlega personel medyczny : Pielęgniarki
Oddziałowe, Położna Oddziałowa, Pielęgniarki Koordynujące, Położna Koordynująca,
4. Główny Księgowy wraz z podległym: Zastępcą Głównego Księgowego, Działem
Finansowo –Księgowym, Kasą,
5. Dział Służb Pracowniczych,
6. Dział Analiz Statystyki Medycznej i Marketingu, (w tym: Sekcja Dokumentacji i
Rejestracji Chorych),
7. Dział Obsługi Techniczno – Administracyjnej wraz z podległym Zastępcą Kierownika,
(w tym: Pomieszczenie do Przechowywania Zwłok),
8. Sekcja Higieny,
9. Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
10. Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych,
11. Stanowisko pracy ds. Obronnych, ochrony informacji niejawnych i p/poż.,
12. Stanowisko pracy ds. BHP,
13. Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych.
Załącznik Nr 1 przedstawia schemat organizacyjny SPZZOZ – Szpital w Iłży.
IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Wykonywanie świadczeń medycznych w innych zakładach
§ 43
1. W celu zabezpieczenia kompleksowości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ – Szpital
w Iłży współpracuje z innymi jednostkami realizującymi usługi medyczne które nie są
wykonywane w SPZZOZ – Szpital w Iłży.
2. SPZZOZ – Szpital w Iłży zawiera stosowne umowy , kontrakty.
Wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz innych zakładów
§ 44
1. Udzielanie specjalistycznych konsultacji, badań na rzecz zakładów opieki zdrowotnej
następuje na podstawie zawartych umów na mocy, których kosztami usług zostaje
obciążona jednostka zlecająca.
2. W przypadku braku właściwych umów, podstawą do wykonania usługi jest zlecenie
skierowane docelowo do SPZZOZ – Szpitala w Iłży z pisemnym potwierdzeniem
Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa zakładu stanowiącym gwarancję
sfinansowania usługi przez zlecającą jednostkę.
§ 45
Zasady współdziałania z innymi zewnętrznymi podmiotami medycznymi określają
szczegółowo zawarte umowy i kontrakty.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
Prawa pacjenta.
§ 46
1. W SPZZOZ – Szpital w Iłży obowiązują prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym.
2. Stosowanie praw wymienionych w niniejszym regulaminie winno każdorazowo
uwzględniać uprawnienia opiekuna małoletniego pacjenta do podejmowania czynności
prawnych w imieniu dziecka.
3. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia oraz równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie
określonym w ustawie.
4. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego
udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia,
niezależnie od okoliczności.
§ 47
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania
z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do
świadczeń.
2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania,
w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym
wymaganiom fachowym i sanitarnym.
3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po
uzyskaniu odpowiedniej informacji.
5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Udostępniania dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja
ta może być udostępniana.
7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta.
8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
§ 48
W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowej
opieki tj. w SPZZOZ - Szpital, pacjent przyjęty ma prawo do zapewnienia:
1. Środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
2. Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
3. Opieki duszpasterskiej.
4. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę
wskazaną przez siebie.
5. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
6. Koszty realizacji uprawnień określonych w pkt 4 i 5 nie mogą obciążać SPZZOZ –
Szpital w Iłży .
7. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest
powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia
albo w razie jego śmierci.
8. Wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej.
9. Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza
informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie.
10. Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy
pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do SPZZOZ
– Szpitala w Iłży nie może być przyjęty.
11. Umierania w spokoju i godności.
§ 49
W odniesieniu do personelu lekarskiego, pacjent (w imieniu pacjenta opiekun prawny)
ma prawo do:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej
wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania,
rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą
starannością.
2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu.
4. Zażądania od lekarza informacji o stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że
lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro.
5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji.
6. Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego
świadczenia zdrowotnego.
7. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo
zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone
ryzyko.
8. Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania
określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności
stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich
zakresie.
9. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej.
10.Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń
zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj
świadczeń.
11.Wnioskowania do lekarza o zasięgniecie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty
lub zorganizowania konsylium lekarskiego.
12.Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego
leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia
zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej.
13. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem a uzyskanych przez lekarza
w związku z wykonywaniem zawodu.
14.Wyrażenia zgody na przekazanie przez lekarza informacji o niekorzystnych rokowaniach
członkowi rodziny.
15.Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości
danych umożliwiających identyfikację pacjenta.
§ 50
W odniesieniu do personelu pielęgniarskiego, pacjent (w imieniu pacjenta opiekun
prawny) ma prawo do:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania
zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.
2. Udzielenia pomocy przez pielęgniarkę, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami,
w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego
uszczerbku na jego zdrowiu.
3. Uzyskania od pielęgniarki informacji o prawach pacjenta.
4. Uzyskania od pielęgniarki informacji o stanie zdrowia, w zakresie związanym ze
sprawowaną przez pielęgniarkę opieką pielęgnacyjną.
5. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez
pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
6. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę do publicznej
wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.
§ 51
Pacjent, mający być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
1. Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim
poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia
eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz
o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym
jego stadium.
2. Poinformowania przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może
spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu.
§ 52
W zakresie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów pacjent
(w jego imieniu opiekun prawny) ma prawo do:
1. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek,
tkanek i narządów.
2. Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek,
tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich
tajemnicą.
Obowiązki pacjenta.
§ 53
1. Na terenie SPZZOZ – Szpitala w Iłży obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania napojów alkoholowych.
2. W celu zabezpieczenia czystości i higieny na terenie Szpitala istnieje obowiązek noszenia
obuwia ochronnego.
3. Umieszczenie telewizorów na salach chorych wymaga uzyskania zgody lekarza
kierującego oddziałem i pielęgniarki oddziałowej.
4. Ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa, na oddziały nie należy przynosić
kwiatów.
5. Dokonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej na terenie SPZZOZ – Szpital w Iłży
jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora żadne
z w/w. działań nie może naruszać dóbr osobistych pacjentów.
6. Odwiedzających obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.
7. Zabrania się zabierania poza oddział sprzętu, będącego wyposażeniem SPZZOZ – Szpitala
w Iłży.
8. Na oddziale obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych stanowiących
zagrożenie.
9. W czasie przebywania na oddziale odwiedzający ma obowiązek stosować się do zaleceń
personelu oddziału.
10.Każde wyjście pacjenta poza oddział i budynek Szpitala należy uzgodnić z pielęgniarką.
11. Posiłki zakupione poza oddziałem nie mogą być konsumowane przez odwiedzających na
oddziale.
12. Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro dzieci przy dziecku mogą przebywać
jednocześnie dwie osoby w ciągu dnia.
13. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
13a. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę
odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
14. Rodzicom/opiekunom zabrania się podawania pacjentom leków niezleconych przez
lekarza prowadzącego leczenie dziecka.
15. Pacjent niepełnoletni może opuścić oddział, na którym się znajduje wyłącznie pod opieką
rodzica, opiekuna lub personelu medycznego.
16.Dla dobra dziecka, przynoszone pożywienie powinno być konsultowane z personelem
medycznym. Należy przechowywać je w lodówce oddziałowej w zamkniętych opisanych
pojemnikach. Nie wolno przechowywać łatwo psującego się pożywienia w szafkach
przyłóżkowych.
17. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleconej dziecku diety.
18. Ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest przynoszenia dzieciom twardych drobnych
cukierków, orzechów itp., mogących spowodować zachłyśniecie się.
19. Zabawki pozostawiane dziecku winny być bezpieczne, łatwe do dezynfekcji. Personel nie
ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub zaginiecie.
VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA W SPZZOZ -
SZPITAL
§ 54
1. Lekarz leczący lub lekarz dyżurny, powinien natychmiast dokonać oględzin osoby
zmarłej, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby i karcie
gorączkowej dzień i godzinę śmierci, oraz wystawia kartę zgonu.
2. Pielęgniarka odcinkowa, powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie
pielęgniarskim.
3. Lekarz, dokonywający oględzin zwłok, jeżeli poweźmie pewność lub uzasadnione
podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu
zgłoszeniu, powinien zawiadomić o tym natychmiast Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że
przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości
zwłok lekarz, powinien zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub
najbliższy posterunek policji.
4. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka dokonuje niezbędnych czynności przy
zwłokach, a w szczególności: rozebranie zwłok z odzieży, ewentualnie usunięcie
materiałów medycznych, przymocowania identyfikatora, ewentualnie informacji
o chorobie zakaźnej.
5. Pielęgniarka w obecności lekarza niezwłocznie sporządza protokół ze znalezionych rzeczy
oraz przedmiotów wartościowych osoby zmarłej. Treść protokołu powinna zawierać dane
wymienione w § 5 ust. 2 zarządzenia nr 47/ 2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży
z dnia 24.10.2006 r.- następnie przekazuje do depozytu wartościowych rzeczy lub
magazynu ubraniowego.
6. Przedmioty pozostałe po zmarłym, z wyjątkiem potrzebnych do ubrania zwłok, wydaje się
prawnym spadkobiercom osoby zmarłej, w szczególności: małżonkowi, dzieciom lub
innej osobie wskazanej przez pacjenta za życia.
7. W przypadku nie odebrania depozytu postępuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi
likwidacji niepodjętych depozytów.
8. Rzeczy pozostałe po osobie zmarłej, której zwłoki oddano do dyspozycji prokuratora, nie
mogą być wydane przed dokonaniem sekcji lub otrzymaniem zawiadomienia
o odstąpieniu od sekcji zwłok.
9. W przypadkach, o których mowa w pkt 10, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po
przeprowadzeniu sekcji zwłok.
10. Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu mogą być poddane sekcji w szczególności, gdy zgon tej
osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala z zastrzeżeniem ppkt. b.
a) Kierownik zakładu, a jeżeli kierownik zakładu nie jest lekarzem, to upoważniony
przez niego lekarz, na wiosek właściwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po
zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
b) Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu, nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel
ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia.
c) zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ppkt. b, lekarz sporządza
adnotacje w historii choroby i załącza sprzeciw (potwierdzony podpisem pacjenta lub
przedstawiciela ustawowego), o którym mowa w ppkt b.
d) Przepisów 10 – c nie stosuje się w przypadkach:
· określonych w kodeksie postępowania karnego,
· gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
· określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
e) W historii choroby osoby, która zmarła w szpitalu, lekarz sporządza adnotację
o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.
11. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od
stwierdzenia zgonu.
12. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik
zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może
zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu
zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów.
13. O śmierci pacjenta pielęgniarka, o której mowa w pkt 2, po stwierdzeniu zgonu pacjenta
niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela
ustawowego albo opiekuna faktycznego.
14. Pielęgniarka przekazuje kartę zgonu wystawioną przez lekarza do Działu Statystyki
Medycznej i Marketingu, w godzinach jego urzędowania, który w tym zakresie
traktowany jest jak kancelaria szpitala. W pozostałych dniach karta zgonu pozostaje
u lekarza dyżurnego z tym, że nieodebraną kartę zgonu przez rodzinę pielęgniarka
natychmiast pierwszego dnia roboczego przekazuje do Działu Statystycznej Medycznej
i Marketingu.
15. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do
Pomieszczenia do przechowywania zwłok oraz zakłada identyfikator według zasad
określonych zarządzeniem Nr 67/ 2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia
24.11.2006 r.
16. Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do Pomieszczenia do Przechowywania zwłok nie
wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji
medycznej.
17. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do Pomieszczenia do
Przechowywania zwłok, zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub innym chłodnym miejscu, z zachowaniem
godności należnej zmarłemu.
18. Zwłoki osoby zmarłej w SPZZOZ – Szpital w Iłży bezpłatnie przechowuje się
w pomieszczeniu do Przechowywania zwłok nie dłużej niż 48 godzin.
19. Przechowywanie powyżej 48 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób
zmarłych w miejscu innym niż SPZZOZ – Szpital podlega opłacie w wysokości 50 zł. za
każdą rozpoczętą i pełną dobę korzystania z Pomieszczenia do przechowywania zwłok.
20. Rodzina ma pełne prawo wyboru odpowiedniego miejsca przechowywania zwłok poza
budynkiem zakładu, a także firmy pogrzebowej zajmującej się pochówkiem.
21. Wpłata za przechowywanie zwłok przyjmowana jest w kasie SPZZOZ – Szpital w Iłży
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 725 – 1500.
22. W dniach i godzinach innych niż wymienione w pkt 21 wpłata za przechowywanie zwłok
przyjmowana jest w Izbie Przyjęć SPZZOZ – Szpitala.
23. Zwłoki osoby zmarłej, o której mowa w pkt 1 mogą być przechowywane
w Pomieszczeniu do przechowywania zwłok dłużej niż 48 godzin, jeżeli:
a) Nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt
24.
b) W zwiazku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie
zezwolił na pochowanie zwłok,
c) Przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt a i b ważne przyczyny – za zgodą
albo na wiosek osoby, o której mowa w pkt 24.
24. Zwłoki osoby zmarłej wydawane są przez pracownika, o którym mowa w pkt. 26
najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej, do której zaliczają się: 1) pozostały
małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia
pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok
osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym
organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób
zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym,
instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również
osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
a) Zwłoki nie pochowane przez podmioty wymienione w pkt 24, mogą być przekazane do
celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie
przekazania zwłok do celów naukowych wydaje na wiosek uczelni, Starosta Radomski.
b) W sytuacji nie odebrania zwłok osoby zmarłej przez podmioty, o których mowa w pkt 24,
albo nie przekazania publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziadzinie nauk medycznych, Kierownik Działu
Obsługi Techniczno Administracyjnej powiadamia właściwy organ Gminy i Miasta Iłża –
gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
c) Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której mowa w pkt
a. na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej
uczelni.
25. Pomieszczenie do przechowywania zwłok (chłodnia) czynne jest całodobowo. Wszelkie
sprawy związane z należytym przygotowaniem zwłok do pogrzebu, uwzględniając
konieczność zachowania godności należnej zmarłemu, będzie dokonywane przez
pracownika gospodarczego zatrudnionego w Dziale Obsługi Techniczno-
Administracyjnej,
26. Robotnik gospodarczy zatrudniony w Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej
zobowiązany jest zwłoki osób zmarłych w SPZZOZ - Szpital, przed włożeniem do
trumny bezpłatnie umyć, ogolić i ubrać w odzież dostarczoną przez osoby uprawnione,
w razie nie dostarczenia odzieży ubrać w odzież pozostawioną w magazynie ubrań
chorych. Pobieranie opłat za przygotowanie ciała do wydania rodzinie – w przypadku
zgonu pacjenta w SPZZOZ - Szpital nie może mieć miejsca.
27. Zwłoki powinny być chronione przed wszelkimi sytuacjami stwarzającymi możliwość
stosowania jakichkolwiek zabiegów konkurencyjnych przez podmioty zainteresowane
zyskiem, związanym z przygotowaniem do pochówku osób zmarłych. W sytuacji
nadużycia prawa, rodzina zmarłego może zgłosić przestępstwo do prokuratury.
28. W pomieszczeniu do przechowywania zwłok mogą być przechowywane tylko zwłoki
osób zmarłych w SP ZZOZ – Szpitalu.
29. W przypadku wolnego miejsca w pomieszczeniu do przechowywania zwłok, możliwe jest
przyjęcie zwłok osób, które nie zmarły w Szpitalu. Przechowywanie zwłok
w pomieszczeniu w tym przypadku następować będzie za wiedzą kierownika zespołu
lekarzy dyżurnych szpitala oraz za odpłatnością w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą
i całą dobę korzystania z użyczonego miejsca w pomieszczeniu do przechowywania
zwłok.
30. W przypadku, gdy zgon nie nastąpił w SP ZZOZ – Szpitalu, przyjmowanie zwłok do
pomieszczenia do przechowywania zwłok od poniedziałku do piątku w godzinach 15 00 –
7 00 rano dnia następnego oraz w każdą sobotę, niedzielę i dni wolne od pracy jest
odpłatne i wynosi 100 zł.
31. Zwłoki osób zmarłych, przyjmowane i wydawane są z Pomieszczenia do
przechowywania zwłok przez pracownika, o którym mowa w pkt 26 od poniedziałku do
piątku w godz. od 7 00 do 15 00 .
32. W dniach i godzinach innych niż te, o których mowa w pkt. 31 zwłoki osób zmarłych
przyjmuje i wydaje pracownik zatrudniony na stanowisku portier – elektryk w Dziale
Obsługi Techniczno-Administracyjnej.”
VII DOKUMENTACJA MEDYCZNA
§ 55
1. SPZZOZ-Szpital w Iłży prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze
świadczeń na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. SPZZOZ-Szpital w Iłży zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu
leczenia pacjentów.
3. SPZZOZ – Szpital w Iłży udostępnia na wniosek dokumentację indywidualną wewnętrzną
i dokumentację zbiorczą;
 Pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej,
 W razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania
dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem
lekarza prowadzącego – dokumentację indywidualną wewnętrzną,
 Do historii choroby dołącza się pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do
wystawiania dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta, ze wskazaniem
osoby upoważnionej, albo pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego
oświadczenia.
 W razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania
dokumentacji w przypadku jego zgonu – dokumentację zbiorczą jedynie w zakresie
wypisów dotyczących pacjenta za pośrednictwem lekarza prowadzącego,
 Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej, a w razie
śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji
w przypadku jego zgonu – zakład może na wniosek sporządzić wyciągi, odpisy lub
kopie dokumentacji dotyczącej pacjenta, na jego koszt za pokwitowaniem;
 Zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów, osobom
wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja wewnętrzna pacjenta jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych, a zwłoka w jej wydaniu
mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu,
 Właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu
lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
 Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuraturom oraz sądom i rzecznikom
odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
 Organom rentowym i zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem,
 Wyższej szkole lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania
dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych identyfikujących
osobę.
4. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz zakładu następuje w trybie zapewniającym
zachowanie poufności i ochronę danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu, po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji.
5. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu organom
i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie
decyzji Dyrektora.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 56
1. Niniejszy Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży
podlega zatwierdzeniu przez Radę Społeczną Zakładu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Zarządzeniu Dyrektora.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze zarządzenia Dyrektora,
po ich zatwierdzeniu przez Radę Społeczną.
4. Rada Społeczna upoważnia Dyrektora do samodzielnego zatwierdzania Regulaminów
Organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej
pod warunkiem, że regulaminy te nie będą zawierały postanowień sprzecznych
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
powołane w tekście Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązujące, regulaminy
jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w zakładzie oraz
zarządzenia Dyrektora.
Regulamin Porządkowy został zatwierdzony uchwałą Rady Społecznej nr z dnia
Opracowała:
Starszy Specjalista
ds. organizacyjnych
mgr Barbara Nowak
Opiniował:
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Mirosław Popiołek
Radca Prawny
mgr Regina Zaborska
Akceptował:
Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej –Szpital w
Iłży
mgr inż. Zbigniew Deja
Zatwierdził
Przewodniczący Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej – Szpital w
Iłży
Zdzisław Dulias
Spis treści
- Szpital w Iłży ................................................................................................................... 1
I. WSTĘP ................................................................................................................................... 2
II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ................ 5
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STACJONARNYCH ................... 8
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW SPZZOZ-SZPITAL I UDZIELANIE INFORMACJI
O STANIE ZDROWIA ............................................................................................................ 11
WYPISYWANIE PACJENTA Z SPZZOZ - SZPITAL .......................................................... 12
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W
WARUNKACH AMBULATORYJNYCH ............................................................................. 14
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM .................................. 16
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE ................................. 17
ZAKŁAD - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA ................................................... 17
ZAKŁAD – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ...................................................... 18
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ ........................................................ 18
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W
POZOSTAŁYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY
O CHARAKTERZE MEDYCZNYM ..................................................................................... 18
III. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ- SZPITAL W IŁŻY .......................................................... 19
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPZZOZ –SZPITALA W IŁŻY ................................... 20
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE ............................................................................................ 20
LECZNICTWO AMBULATORYJNE ................................................................................ 21
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY ......................................................................... 22
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE ............................. 23
ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA .................................................. 23
ZAKŁAD PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ..................................................... 24
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ .................................................... 24
ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ................................ 25
W INNYCH NIŻ ODDZIAŁY I PORADNIE KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH . 25
SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM ............................... 25
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, EKONOMICZNI, TECHNICZNI,
GOSPODARCZY: ............................................................................................................... 25
IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI ....................... 26
V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA ............................................................................... 27
VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA W SPZZOZ - .............................. 32
SZPITAL .................................................................................................................................. 32
VII DOKUMENTACJA MEDYCZNA ................................................................................... 37
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................................................... 38

Pliki do pobrania:

Regulamin porządkowy - wersja pdf (pobierz)Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 16.09.2011
Podpisał: Marcin Saracen
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 868