bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zaktualizowano regulamin porządkowy - stan na dzień 20.06.2011

Regulamin porządkowy

Załącznik do uchwały RS nr 6/ 2008 z dnia 07. 05. 2008 r.
REGULAMIN PORZĄDKOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpital w Iłży
tekst jednolity stan na dzień 30 .04.2008 r.
(z późn. zm. tj. uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 11a/2009 z dn. 21.10.2009 r.)
2
I WSTĘP
§ 1
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)”
3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
ze zm./,
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania
wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego /Dz. U. Nr
90, poz. 605/,
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i
trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz
szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265),
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z
późn. zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy
pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 145, poz. 1220),
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503),
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za
świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym
do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 8, poz. 113),
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi
powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661),
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do
szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków (Dz. U.
Nr 152, poz. 1743),
11. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,
12. inne przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 2
Regulamin porządkowy określa zasady organizacji i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, a w szczególności:
1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości
tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
3
Zdrowotnej – Szpital w Iłży ;
2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych SPZZOZ – Szpital w Iłży,
3. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości
diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
4. prawa i obowiązki pacjenta;
5. obowiązki SPZZOZ-Szpital w Iłży razie śmierci pacjenta.
§ 3
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, zwany dalej „SP ZZOZ –
Szpital w Iłży” zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie:
? Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w
następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa z opieką
nad noworodkiem (rooming – in), pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii;
? Całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji osób niewymagających
hospitalizacji;
? Całodobowych świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego; (w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia);
? Specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń;
? Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;
? Interdyscyplinarnych, kompleksowych działań usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, masaż leczniczy);
? Świadczenia wykonywane w zakresie opieki domowej.
§ 4
1. SPZZOZ – Szpital w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia
30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. DZ.U. Nr 14 z 2007 r. poz. 89 ze zm.), ustawie z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. Nr
210 poz. 2135 ze zm.) oraz w przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych zawieranych z
publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz osobami fizycznymi.
2. Zakład może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:
? niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w Statucie tego
zakładu,
? grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących
działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
? osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 5
SPZZOZ – Szpital w Iłży może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń
zdrowotnych, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Postanowienia ogólne
§ 6
4
1.SP ZZOZ–Szpital w Iłży jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
2. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba
zgłaszająca się do SPZZOZ-Szpital w Iłży potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń
zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
3. Za świadczenia udzielone osobie w stanie nietrzeźwości Szpital pobiera opłatę niezależnie od
uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną przyczyną udzielonego świadczenia
były następstwa zdarzeń spowodowanych stanem nietrzeźwości. Dla ustalenia stanu nietrzeźwości
lekarz kieruje pacjenta na badanie krwi dla ustalenia w niej zawartości alkoholu. Odmowa poddania
się badaniu stanowi okoliczność braną pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia z
uwzględnieniem wszystkich okoliczności.
§ 7
1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez SPZZOZ – Szpital w Iłży pacjentom:
1) ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia – na podstawie dokumentu
potwierdzającego fakt opłacania składek,
2) zgodnie z treścią zawartych umów pomiędzy SPZZOZ – Szpital w Iłży a dysponentami
środków ,finansowych – na podstawie dokumentów wynikających z treści tych umów,
3) obcokrajowcom – na zasadach określonych w art. 2 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) ubezpieczonym dobrowolnie w towarzystwach ubezpieczeniowych – na podstawie ważnej
polisy ubezpieczeniowej i warunków w niej zawartych,
5) nieubezpieczonym, na podstawie odpłatności tych osób.
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 pacjent winien przedstawić
przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego.
§8
1. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia oraz stanu zagrożenia życia
dokument ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony w terminie 30 dni od dnia
rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w SPZZOZ - Szpital,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Nie dotyczy dzieci do ukończenia szóstego miesiąca życia.
2. W przypadku braku podstawy do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZZOZ –
Szpital, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy. Podstawę zapłaty stanowi faktura
VAT, wystawiona przez Dział Finansowo - Księgowy.
3. Bezpłatne świadczenia zdrowotne bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
przysługują osobom, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).
4. Świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni, którzy nie ukończyli 18 lat lub są w okresie ciąży, porodu i
połogu mają prawo do świadczeń na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych.
§ 9
Pacjent SPZZOZ – Szpital w Iłży ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane.
5
§ 10
1. SPZZOZ – Szpital w Iłży pobiera opłaty za:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nie posiadającym uprawnień do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
2) Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta.
3) Wykonywanie świadczeń ambulatoryjnych, innych świadczeń, badań diagnostycznych w
rozumieniu art. 16 i 17 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),
4) Przechowywanie zwłok, o którym mowa w § 54 pkt 19 regulaminu.
§ 11
1. Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży określa, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za świadczenia, o
których mowa w § 10.
2. Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży określa, w drodze zarządzenia, zasady i tryb pobierania opłat za
świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych.
§ 12
1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w SPZZOZ -Szpital i świadczenia specjalistyczne w
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich
udzielania przez SPZZOZ - Szpital w Iłży.
2. SPZZOZ – Szpital w Iłży ustala kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie
zgłoszeń pacjentów oraz wpisuje dane pacjentów w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy
oczekujących na udzielenie świadczenia.
3. Świadczenia opieki zdrowotnej udziela się po za kolejnością przypadku stanu nagłego.
4. Osobom zamieszkałym w obwodzie, rejonie SPZZOZ – Szpitala w Iłży przysługuje z zastrzeżeniem ust.
3 pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
5. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie
Zespołu oceny przyjęć pacjentów.
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STACJONARNYCH
Ogóle zasady udzielania świadczeń w SPZZOZ – Szpital
§ 13
1. Stacjonarne świadczenia zdrowotne wykonywane przez SPZZOZ – Szpital realizowane są:
? na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera jeżeli cel leczenia nie może być
osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, w przypadku przyjęć planowanych na zabiegi, poza
skierowaniem pacjent przedstawia wyniki badań diagnostycznych niezbędnych do leczenia danego
schorzenia,
? w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bez wymaganego skierowania,
? na podstawie odrębnych umów z dysponentami środków finansowych.
§ 14
1. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po
zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo
opiekuna faktycznego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do SPZZOZ -
Szpital bez wyrażenia zgody.
2. Jeżeli lekarz, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w SPZZOZ -Szpital, a brak
miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez SPZZOZ- Szpital lub względy epidemiologiczne nie
pozwalają na przyjęcie, SPZZOZ -Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby
6
przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.
O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach, lekarz dokonuje
odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.
3. W przypadku przekazania pacjenta z innego Szpitala lub z Oddziału na Oddział Szpitala, przyjęcie
odbywa się po porozumieniu zainteresowanych ordynatorów, a w razie ich nieobecności decyzję
podejmuje lekarz dyżurny.
4. Przyjęcia pacjentów odbywają się według kolejności zgłoszeń w pomieszczeniach Izby Przyjęć
SPZZOZ Szpital.
5. Przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, udzielenie pomocy medycznej, konsultacji lekarskich oraz
wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w Izbie Przyjęć.
6. Przyjęcia odbywają się całodobowo.
7. Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno – leczniczych i pielęgnacyjnych pacjent,
członek jego rodziny lub opiekun powinien przedstawić pracownikom Izby Przyjęć:
? skierowanie do szpitala,
? dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.
8. Za dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń zdrowotnych uważa się kartę
ubezpieczenia zdrowotnego lub aktualną legitymację ubezpieczeniową bądź dokument, o którym mowa
w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (DZ. U. Nr 210 z 2004 r. poz. 2135 ze zm.) w przypadku świadczeniobiorcy
innego niż ubezpieczony.
§ 15
1. Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:
? posiadają właściwe skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do wystawiania
skierowań do szpitala oraz aktualny dowód ubezpieczenia,
? kwalifikują się jako stan nagły lub zagrażający życiu.
2. Szpital nie może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym oraz osobom bez
skierowania, oprócz przypadku stanu nagłego lub zagrażającemu życiu.
3. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych bez skierowania możliwe jest tylko w przypadku
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
§ 16
1. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do SPZZOZ - szpital
pacjent pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy
chorych chyba, że rzeczy odbiera rodzina lub inna upoważniona przez pacjenta osoba.
2. W przypadku przekazania rzeczy wartościowych do depozytu pacjent otrzymuje stosowne
pokwitowanie.
3. Gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu podjęcie decyzji, co do losów jego pieniędzy i rzeczy
wartościowych, depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączane jest do historii choroby
pacjenta.
4. Każdy przyjęty na oddział pacjent przekazywany zostaje do odpowiedniego oddziału przez pielęgniarkę
Izby Przyjęć.
5. Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na Blok Operacyjny w asyście
zespołu anestezjologicznego.
6. W oddziale szpitalnym Pacjentem opiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskazuje miejsce na sali,
informuje o zwyczajach panujących na oddziale, informuje o prawach i obowiązkach pacjenta,
czekających go czynnościach i zabiegach pielęgniarskich oraz możliwości kontaktu z bliskimi.
7. Jeżeli chory nie posiada własnej piżamy oraz szlafroka - otrzymuje je w szpitalu.
8. Przy przyjmowaniu do SPZZOZ – Szpital noworodka lub dziecka w wieku do lat 7 należy w
7
szczególności:
? Ustalić tożsamość dziecka na podstawie dokumentów a w razie ich braku - na podstawie oświadczenia
otrzymanego od osób przekazujących dziecko.
? Sprawdzić i założyć dziecku znak tożsamości.
9. Znakami tożsamości, w które zaopatrywane są dzieci narodzone w SPZZOZ -Szpital oraz dzieci w
wieku do 7 lat przyjmowane do SPZZOZ -Szpital, są bransoletki wykonane z tasiemki, płótna lub
tworzywa sztucznego, na których są wypisane czytelnie:
? imię, nazwisko i data urodzenia dziecka - w przypadku dziecka w wieku do 7 lat,
? płeć, data i godzina urodzenia się dziecka oraz imię i nazwisko matki - w przypadku dziecka
narodzonego w SPZZOZ -Szpital.
10. Znaki tożsamości dzieci narodzonych z ciąży mnogiej powinny dodatkowo zawierać cyfry rzymskie
wskazujące na kolejność rodzenia się dzieci.
§ 17
1. Pacjentowi w trakcie pobytu w SPZZOZ - Szpital zapewnia się:
? świadczenia zdrowotne,
? środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
? pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
2. Pacjent ma prawo do koniecznych konsultacji i badań diagnostycznych, wykonywanych w pracowniach
SPZZOZ –Szpital w Iłży, jak również w innych jednostkach służby zdrowia.
3. Badania są wykonywane w innych placówkach służby zdrowia, na podstawie umowy zawartej z
SPZZOZ – Szpital w Iłży.
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW SPZZOZ-SZPITAL I UDZIELANIE
INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
§ 18
1. Rodzina może odwiedzać pacjenta przez całą dobę, jednakże w trosce o zapewnienie
właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego oraz umożliwienie odpoczynku
zalecamy, aby odwiedziny odbywały się w godzinach: 800 – 2000, osoby odwiedzające
zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki udzielania świadczeń innym
osobom chorym w Szpitalu, Dyrektor może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z
osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki przez osoby bliskie lub inne osoby
wskazane przez pacjenta.
3. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów, w sytuacjach określonych w
Regulaminie zostaje wydana przez Ordynatora lub Dyrektora SPZZOZ – Szpitala w Iłży, powinna być
potwierdzona w formie pisemnej oraz winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany
termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz
pacjentom i odwiedzającym w formie pisemnej informacji.
4. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora lub
lekarza dyżurnego.
5. W Oddziale Pediatrii odwiedziny odbywają się codziennie bez ograniczeń.
6. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odwiedziny zaleca się od 8 00 do 20 00, a poza tymi godzinami za
zgodą Kierownika Zakładu.
Informacji o stanie zdrowia udziela lekarz w środę i piątek w godz. 15 05 do 16 05.
7. W sali chorych u jednego pacjenta mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
8. Nie wolno odwiedzać pacjenta osobom dotkniętym widoczną chorobą zakaźną bądź będącym pod
wpływem alkoholu.
8
9. Pacjenci oraz osoby odwiedzające winny przestrzegać obowiązujące w SPZZOZ –Szpital w Iłży
przepisy sanitarne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
10. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze
dyżurni osobom upoważnionym przez pacjenta oraz jego przedstawicielom ustawowym. Upoważnienie
winno być odnotowane w dokumentacji medycznej.
11. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze
udzielają informacji w każdym czasie.
12. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
13. Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.
Wypisywanie pacjenta z SPZZOZ - Szpital
§ 19
1. Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
? gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego przebywania w Szpitalu,
? na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego ,z zastrzeżeniem
przepisów szczególnych,
? gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Porządkowym SPZZOZ –
Szpital w Iłży, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych
może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
2. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza
wypisującego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne
oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia,
lekarz wypisujący sporządza adnotację w historii choroby w obecność dwóch świadków.
3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do
samodzielnej egzystencji ze Szpitala – Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania oraz organizuje na jej koszt przewiezienie do miejsca zamieszkania.
4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na
wypisanie ze Szpitala, ponosi koszty pobytu w Szpitalu od tego momentu niezależnie od uprawnień do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dyrektor na wniosek Ordynatora Oddziału.
5. Wypisany ze szpitala pacjent ma prawo do otrzymania:
? karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
? recepty na leki i materiały opatrunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad ich
wystawiania, (w szczególności: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru
zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. Nr 65, poz. 741 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia
lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy
przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. Nr 42, poz. 292),
? skierowania na leczenia uzdrowiskowe, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę,
? wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne, jeżeli jest konieczność ich stosowania, na podstawie obowiązujących przepisów i umowy
SPZZOZ –Szpital w Iłży z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6. Dokumenty wypisowe wydawane są w dniu wyjścia ze Szpitala w godzinach od 11.00 do 14.00
ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W
9
WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
§ 20
1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym na
podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane do następujących świadczeń:
? ginekologa i położnika,
? dermatologa i wenerologa,
? okulisty,
? psychiatry,
? dla osób chorych na gruźlicę,
? dla osób zakażonych wirusem HIV,
? dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
? dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
? osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie
lecznictwa odwykowego,
? dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa.
§ 21
1. Rodzaj udzielanych świadczeń ambulatoryjnych jest zgodny z zakresem uprawnień wynikających z
wyuczonej specjalności oraz zakresu obowiązków lekarza udzielającego porady.
2. Kompleksowe, specjalistyczne świadczenia zdrowotne nie obejmują świadczeń ponadstandardowych
określonych w obowiązujących przepisach.
3. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z
tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania lekarza, o
ile nie wymagają tego warunku kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych pacjent nie posiadający skierowania ponosi
koszty świadczenia.
5. Świadczenia zdrowotne związane ze stanem zagrożenia życia udzielane są bez skierowania.
§ 22
Obowiązkiem lekarza specjalisty jest:
? przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczających poza zakres
kompetencji lekarza POZ lub lekarza innej specjalności,
? udzielanie konsultacji, będącej przedmiotem prośby lekarza POZ, który skierował pacjenta,
? przygotowanie pacjenta do zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia,
poinformowanie o wskazaniach, przeciwwskazaniach i istniejącym ryzyku zalecanego lub planowanego
działania medycznego,
? wskazywanie pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi ustawowemu miejsca, w
którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka, leczenie lub konsultacja specjalistyczna,
? zalecanie lekarzowi POZ, kierującemu pacjenta efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych
przypadków chorobowych, m.in. poprzez ustalenie warunków wstępnych niezbędnych do realizacji
konsultacji specjalistycznych, np. badań diagnostycznych, leżących w kompetencjach diagnostycznych
lekarzy POZ,
? uzasadnianie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej – na prośbę lub żądanie
pacjenta,
? czytelne, staranne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie recept, zgodnie z
10
obowiązującymi przepisami,
? orzekanie o czasowej niezdolności do pracy pacjenta – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§23
Lekarz specjalista nie może proponować pacjentom odpłatnych form diagnostycznych lub leczniczych,
wiedząc, że pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
§24
1. Przed przyjściem do poradni pacjent powinien zostać zarejestrowany – osobiście lub telefonicznie.
2. Ustalanie terminów badań i zabiegów odbywa się w drodze zgłoszenia osobistego lub telefonicznego.
§ 25
Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta
do leczenia szpitalnego.
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ –
SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
§ 26
1. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych
oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczym SPZZOZ – Szpitala w Iłży -
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie
sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych
oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) oraz Karta
kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL/ZPO według wzoru opracowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych
świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który spełnia kryteria przedstawione
w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby
psychicznej, uzależniony oraz w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej. W przypadku
chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez
lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.
4. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa, niż
70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w
zakładzie.
5. Każdy Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie.
6. O terminie przyjęcia zawiadamia się osobę oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego przez tą osobę.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE
§ 27
1. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są bez skierowania i wyłącznie w
przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia.
2. Rejon działania zespołów wyjazdowych określa Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
11
ZAKŁAD - DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA
§ 28
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach domowych realizowane są w
następujących zakresach świadczeń:
1. Świadczenia Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej na podstawie skierowania lekarza oddziału
oraz dokumentów wskazanych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół
Długoterminowej Opieki Domowej realizuje opiekę w domu pacjenta nad chorymi z niewydolnością
oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, bądź nieinwazyjnej ciągłej lub okresowej terapii
oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach Intensywnej Terapii lub pobytu w zakładach
opieki całodobowej.
2. Świadczenia w Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego (wg wzoru określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz
dokumentów wskazanych w zarządzeniu Prezesa NFZ.
Świadczeniami Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej objęci są przewlekle chorzy
przebywający w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze
względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej
udzielanej w warunkach domowych.
ZAKŁAD – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
§ 29
1. Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane
są (bez skierowania) w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, od
poniedziałku do piątku w godz.18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i
święta.
2. Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane są(
w dniach i godzinach j.w.) w domu pacjenta w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub konieczności zachowania ciągłości leczenia.
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
§ 30
1. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania
lekarza.
2. Zakład prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie. O terminie przyjęcia zawiadamia się osobę
oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego przez tą osobę.
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POZOSTAŁYCH
KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE
MEDYCZNYM
§ 31
1. W laboratoriach lub pracowniach wykonywane są badania diagnostyczne i lecznicze na podstawie
skierowań wystawionych przez lekarzy zatrudnionych w SPZZOZ –Szpital w Iłży, bądź na podstawie
12
umowy zawartej pomiędzy SPZZOZ –Szpital w Iłży a jednostką kierującą.
2. Pacjenci nie muszą mieć skierowań na badania, jeżeli pokrywają koszty tych badań we własnym
zakresie. Badania bez skierowania są dokonywane na wniosek pacjenta, do którego pacjent dołącza
dowód opłaty za badania.
3. Pacjenci pokrywający koszt badań we własnym zakresie zobowiązani są do dokonania zapłaty za dane
badanie w Kasie SPZZOZ –Szpital w Iłży. Po udokumentowaniu wpłaty pacjenci mają wykonane
stosowne badanie.
4. Wynik badania pacjent odbiera osobiście.
5. Pacjenci, którzy posiadają skierowanie od lekarzy z ZOZ Przychodnie Specjalistyczne SPZZOZ –
Szpital w Iłży zobowiązani są wykonać badania w odpowiednich komórkach organizacyjnych SPZZOZ
– Szpitala w Iłży.
6. Badania oznaczone przez lekarza kierującego jako „pilne” wykonywane są niezwłocznie.
7. Każde wykonane badanie musi być odpowiednio zaewidencjonowane.
III. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ- SZPITAL W IŁŻY
Postanowienia Ogólne
§ 32
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej– Szpital w Iłży jest samodzielnym
publicznym zespołem zakładów powołanym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych
i promocji zdrowia ogółowi ludności.
2. Nazwa zakładu brzmi: SPZZOZ – Szpital w Iłży.
3. Adres siedziby zakładu:27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17.
4. SPZZOZ – Szpital w Iłży jest zarejestrowany: w
Krajowym Rejestrze Sądowym - Numer 0000068961 w
Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Numer 14-00092.
5. Organem założycielskim SPZZOZ – Szpital w Iłży jest Powiat Radomski.
6. Obszarem działania SP ZZOZ - Szpitala jest teren działania Narodowego Funduszu Zdrowia.
7. SPZZOZ – Szpital przyjmuje także pacjentów z zagranicy.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek wchodzących w skład SP ZZOZ – Szpital w Iłży
określają regulaminy organizacyjne.
9. Szczegółowy, terytorialny zakres działalności poszczególnych placówek określają ich regulaminy.
§ 33
1. Organami SPZZOZ – Szpital w Iłży są:
? Dyrektor,
? Rada Społeczna.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPZZOZ –SZPITALA W IŁŻY
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
§ 34
1. Świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji – całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym
13
i planowym, obejmujące proces diagnostyczno – terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta
do SPZZOZ - Szpital do momentu jego wypisu lub zgonu; hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do
leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę,
pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia pacjenta, jak również wszelkie świadczenia
związane z pobytem pacjenta z zakładzie opieki zdrowotnej, w tym transport sanitarny.
2. W skład SP ZZOZ –Szpital wchodzą:
1) Oddziały Szpitala:
? Chorób Wewnętrznych,
? Chirurgii Ogólnej,
? Ginekologii i Położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming – in),
? Pediatrii,
? Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
oraz
? Blok Operacyjny,
? Izba Przyjęć,
? Apteka Zakładowa,
? Laboratorium Analityczne,
? Bank Krwi,
? Pracownia Endoskopowa,
? Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne)
? Pracownia USG,
? Sterylizatornia,
? Stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej,
? Kapelan Szpitalny,
2a. Z Dyrektorem Naczelnym w wykonywaniu zadań z zakresu spraw medycznych współpracują:
? Zespół oceny przyjęć,
? Komitet terapeutyczny,
? Zespół oraz Komitet kontroli Zakażeń Szpitalnych,
? Komisja analizująca skuteczność leczenia,
? Komisja analizująca przyczyny zgonów,
? Komisja sprawująca nadzór nad kształceniem podyplomowym lekarzy,
? Kierownik zespołu lekarzy dyżurnych szpitala,
? Starszy lekarz dyżuru w ZOZ – Pogotowie Ratunkowe.
Szczegółowe zasady funkcjonowania regulują Zarządzenia Dyrektora, określające zasady ich pracy, skład
osobowy i zadania.
LECZNICTWO AMBULATORYJNE
§ 35
1. W skład lecznictwa ambulatoryjnego wchodzi Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie
Specjalistyczne.
W skład Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne wchodzą:
a) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
c) Poradnia Alergologiczna,
d) Poradnia Diabetologiczna,
14
e) Poradnia Kardiologiczna,
f) Poradnia Ginekologii - Położnictwa,
g) Poradnia Dermatologiczna,
h) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
i) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
j) Poradnia Endokrynologiczna,
k) Poradnia Neurologiczna,
l) Poradnia Okulistyczna,
m) Poradnia Otolaryngologiczna,
n) Poradnia Rehabilitacyjna.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
§ 36
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnacji, i
rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienia im środków farmaceutycznych,
materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiednio do stanu zdrowia, także opiekę w
czasie organizowanych zajęć kulturalno – rekreacyjnych.
2. Podstawowy pakiet świadczeń , udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym SPZZOZ – Szpitala
w Iłży obejmuje:
? świadczenia lekarskie,
? świadczenia pielęgniarskie,
? rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza,
? badania i terapię psychologiczną,
? terapię zajęciową,
? leczenie farmakologiczne,
? leczenie dietetyczne,
? zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne, zlecone przez lekarza, z czego środki pomocnicze i
przedmioty ortopedyczne określone zostały w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
? zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
? zapewnienie zleconych badań,
? edukację i poradnictwo zdrowotne,
? zapewnienie zleconego transportu,
3. zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja
leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces
diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już
dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości
samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają
kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.
4. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa, niż
70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w
zakładzie.
15
5. Zakład opiekuńczo leczniczy prowadzi listę osób oczekujących na przyjęcie.
6. O terminie przyjęcia zawiadamia się osobę oczekującą bądź przedstawiciela wskazanego przez tą osobę.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – POGOTOWIE RATUNKOWE
§ 37
1. ZOZ – Pogotowie Ratunkowe udziela całodobowo świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu,
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.
2. Świadczenia z zakresu pogotowia ratunkowego udzielane są w ramach porady polegającej na badaniu
podmiotowym, przedmiotowym i wykonaniu niezbędnych w danej jednostce chorobowej procedur
medycznych. W przypadku, gdy stan zdrowia chorego wymaga niezwłocznego leczenia pogotowie
zobowiązane jest do przewiezienia pacjenta do najbliższego szpitala.
3. W skład ZOZ – Pogotowie Ratunkowe wchodzą:
? Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego,
? Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego.
ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA
§ 38
1. „W skład Zakładu Długoterminowej Opieki Domowej wchodzi:
? Zespół Długoterminowej Opieki Domowej,
? Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa,
2. W Zakładzie Długoterminowej Opieki Domowej SPZZOZ – Szpital w Iłży udziela się świadczeń z
zakresu opieki domowej.
Podstawowe obowiązki:
? Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej to: wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt medyczny,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz stworzenie
chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej przez całą dobę we wszystkie dni w tygodniu;
? Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej to: zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich
w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,
w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.”
ZAKŁAD PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
§ 39
1. W ramach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest świadczona nocna i świąteczna:
? ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska.
? ambulatoryjna i wyjazdowa opieka pielęgniarska.
2. Zakres świadczeń:
? świadczenia lekarskie z wyłączeniem stanu bezpośredniego zagrożenia życia,
? zabiegi realizowane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, zlecane podopiecznym przez
16
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i
pielęgnacji.
ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
§ 40
1. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej
polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, które służą
zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Świadczenia te udzielane są na podstawie skierowania
lekarza.
2. W skład Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wchodzi Zespół rehabilitacji ogólnoustrojowej
udzielający świadczeń zdrowotnych w ośrodku (zakładzie).
3. Obejmuje porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi, fizjoterapię. W Zakładzie Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej wydzielono:
? Dział Fizykoterapii,
? Dział Kinezyterapii,
? Dział Hydroterapii,
? Dział Masażu Leczniczego.
ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W INNYCH NIŻ ODDZIAŁY I PORADNIE KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH
SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM
§ 41
1. Pracownie czynne są całodobowo.
2. Obowiązują następujące zasady przyjmowania i wydawania wyników badań:
? Badania przyjmowane są zgodnie z zarządzeniem nr 8/2008 Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży z
dnia 10.04.2008 r.
? Przyjmowanie zleceń na badania i wykonywanie badań odbywa się
w godzinach od 7 00 do 10 00.
1. W skład Pracowni Diagnostycznych wchodzą:
1) Pracownia USG,
2) Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne),
3) Laboratorium Analityczne,
4) Pracownia Endoskopowa.
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, EKONOMICZNI, TECHNICZNI,
GOSPODARCZY:
§ 42
1. Dyrektor,
2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
3. Naczelna Pielęgniarka, ( której bezpośrednio podlega personel medyczny : Pielęgniarki Oddziałowe,
Położna Oddziałowa, Pielęgniarki Koordynujące, Położna Koordynująca,
4. Główny Księgowy wraz z podległym: Zastępcą Głównego Księgowego, Działem Finansowo –
Księgowym, Kasą,
5. Dział Służb Pracowniczych,
6. Dział Analiz Statystyki Medycznej i Marketingu, (w tym: Sekcja Dokumentacji i Rejestracji Chorych),
17
7. Dział Obsługi Techniczno – Administracyjnej wraz z podległym Zastępcą Kierownika, (w tym:
Pomieszczenie do Przechowywania Zwłok),
8. Sekcja Higieny,
9. Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
10. Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych,
11. Stanowisko pracy ds. Obronnych, ochrony informacji niejawnych i p/poż.,
12. Stanowisko pracy ds. BHP,
13. Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych.
Załącznik Nr 1 przedstawia schemat organizacyjny SPZZOZ – Szpital w Iłży.
IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Wykonywanie świadczeń medycznych w innych zakładach
§ 43
1. W celu zabezpieczenia kompleksowości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ – Szpital w Iłży
współpracuje z innymi jednostkami realizującymi usługi medyczne które nie są wykonywane w
SPZZOZ – Szpital w Iłży.
2. SPZZOZ – Szpital w Iłży zawiera stosowne umowy , kontrakty.
Wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz innych zakładów
§ 44
1. Udzielanie specjalistycznych konsultacji, badań na rzecz zakładów opieki zdrowotnej następuje na
podstawie zawartych umów na mocy, których kosztami usług zostaje obciążona jednostka zlecająca.
2. W przypadku braku właściwych umów, podstawą do wykonania usługi jest zlecenie skierowane
docelowo do SPZZOZ – Szpitala w Iłży z pisemnym potwierdzeniem Dyrektora lub Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa zakładu stanowiącym gwarancję sfinansowania usługi przez zlecającą jednostkę.
§ 45
Zasady współdziałania z innymi zewnętrznymi podmiotami medycznymi określają szczegółowo zawarte
umowy i kontrakty.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
Prawa pacjenta.
18
§ 46
1. W SPZZOZ – Szpital w Iłży obowiązują prawa pacjenta określone w Karcie Praw Pacjenta zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym.
2. Stosowanie praw wymienionych w niniejszym regulaminie winno każdorazowo uwzględniać
uprawnienia opiekuna małoletniego pacjenta do podejmowania czynności prawnych w imieniu dziecka.
3. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonym w ustawie.
4. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
§ 47
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych
możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach
medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i
przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu
odpowiedniej informacji.
5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Udostępniania dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być
udostępniana.
7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta.
8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
§ 48
W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających
całodobowej opieki tj. w SPZZOZ - Szpital, pacjent przyjęty ma prawo do zapewnienia:
1. Środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
2. Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
3. Opieki duszpasterskiej.
4. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez
siebie.
5. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
6. Koszty realizacji uprawnień określonych w pkt 4 i 5 nie mogą obciążać SPZZOZ – Szpital w Iłży .
7. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o
pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci.
8. Wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej.
9. Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o
możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie.
10. Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy pomimo
decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do SPZZOZ – Szpitala w Iłży nie
może być przyjęty.
11. Umierania w spokoju i godności.
19
§ 49
W odniesieniu do personelu lekarskiego, pacjent (w imieniu pacjenta opiekun prawny) ma prawo do:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z
zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
4. Zażądania od lekarza informacji o stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza
mu informację z uwagi na jego dobro.
5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji.
6. Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia
zdrowotnego.
7. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko.
8. Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej
metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla
życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie.
9. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej.
10. Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób
innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń.
11. Wnioskowania do lekarza o zasięgniecie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub
zorganizowania konsylium lekarskiego.
12. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i
wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza
lub w zakładzie opieki zdrowotnej.
13. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem a uzyskanych przez lekarza w związku z
wykonywaniem zawodu.
14. Wyrażenia zgody na przekazanie przez lekarza informacji o niekorzystnych rokowaniach członkowi
rodziny.
15. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych
umożliwiających identyfikację pacjenta.
§ 50
W odniesieniu do personelu pielęgniarskiego, pacjent (w imieniu pacjenta
opiekun prawny) ma prawo do:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu,
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz ze szczególną starannością.
2. Udzielenia pomocy przez pielęgniarkę, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym
przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu.
3. Uzyskania od pielęgniarki informacji o prawach pacjenta.
4. Uzyskania od pielęgniarki informacji o stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez
pielęgniarkę opieką pielęgnacyjną.
20
5. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez pielęgniarkę w
związku z wykonywaniem zawodu.
6. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę do publicznej wiadomości danych
umożliwiających identyfikację pacjenta.
§ 51
Pacjent, mający być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
1. Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu
go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych
korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia
od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.
2. Poinformowania przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować
natychmiastowe przerwanie eksperymentu.
§ 52
W zakresie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów pacjent
(w jego imieniu opiekun prawny) ma prawo do:
1. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i
narządów.
2. Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub
narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.
Obowiązki pacjenta.
§ 53
1. Na terenie SPZZOZ – Szpitala w Iłży obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania
napojów alkoholowych.
2. W celu zabezpieczenia czystości i higieny na terenie Szpitala istnieje obowiązek noszenia obuwia
ochronnego.
3. Umieszczenie telewizorów na salach chorych wymaga uzyskania zgody lekarza kierującego oddziałem i
pielęgniarki oddziałowej.
4. Ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa, na oddziały nie należy przynosić kwiatów.
5. Dokonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej na terenie SPZZOZ – Szpital w Iłży jest możliwe
tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora żadne z w/w. działań nie może naruszać
dóbr osobistych pacjentów.
6. Odwiedzających obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.
7. Zabrania się zabierania poza oddział sprzętu, będącego wyposażeniem SPZZOZ – Szpitala w Iłży.
8. Na oddziale obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie.
9. W czasie przebywania na oddziale odwiedzający ma obowiązek stosować się do zaleceń personelu
oddziału.
10. Każde wyjście pacjenta poza oddział i budynek Szpitala należy uzgodnić z pielęgniarką.
11. Posiłki zakupione poza oddziałem nie mogą być konsumowane przez odwiedzających na oddziale.
12. Ze względu na ograniczenia lokalowe i dobro dzieci przy dziecku mogą przebywać jednocześnie dwie
osoby w ciągu dnia.
13. W czasie badań, wizyty lekarskiej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek opuszczenia sali na prośbę
lekarza.
14. Rodzicom/opiekunom zabrania się podawania pacjentom leków niezleconych przez lekarza
21
prowadzącego leczenie dziecka.
15. Pacjent niepełnoletni może opuścić oddział, na którym się znajduje wyłącznie pod opieką rodzica,
opiekuna lub personelu medycznego.
16. Dla dobra dziecka, przynoszone pożywienie powinno być konsultowane z personelem medycznym.
Należy przechowywać je w lodówce oddziałowej w zamkniętych opisanych pojemnikach. Nie wolno
przechowywać łatwo psującego się pożywienia w szafkach przyłóżkowych.
17. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleconej dziecku diety.
18. Ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest przynoszenia dzieciom twardych drobnych cukierków,
orzechów itp., mogących spowodować zachłyśniecie się.
19. Zabawki pozostawiane dziecku winny być bezpieczne, łatwe do dezynfekcji. Personel nie ponosi
odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub zaginiecie.
VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA W SPZZOZ -
SZPITAL
§ 54
1. Lekarz leczący lub lekarz dyżurny, powinien natychmiast dokonać oględzin osoby zmarłej, stwierdzić
zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby i karcie gorączkowej dzień i godzinę śmierci,
oraz wystawia kartę zgonu.
2. Pielęgniarka odcinkowa, powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie pielęgniarskim.
3. Lekarz, dokonywający oględzin zwłok, jeżeli poweźmie pewność lub uzasadnione podejrzenie, że
przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, powinien
zawiadomić o tym natychmiast Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo, albo
nie można ustalić tożsamości zwłok lekarz, powinien zawiadomić o tym natychmiast właściwego
prokuratora lub najbliższy posterunek policji.
4. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka dokonuje niezbędnych czynności przy zwłokach, a w
szczególności: rozebranie zwłok z odzieży, ewentualnie usunięcie materiałów medycznych,
przymocowania identyfikatora, ewentualnie informacji o chorobie zakaźnej.
5. Pielęgniarka w obecności lekarza niezwłocznie sporządza protokół ze znalezionych rzeczy oraz
przedmiotów wartościowych osoby zmarłej. Treść protokołu powinna zawierać dane wymienione w § 5
ust. 2 zarządzenia nr 47/ 2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży z dnia 24.10.2006 r.- następnie
przekazuje do depozytu wartościowych rzeczy lub magazynu ubraniowego.
6. Przedmioty pozostałe po zmarłym, z wyjątkiem potrzebnych do ubrania zwłok, wydaje się prawnym
spadkobiercom osoby zmarłej, w szczególności: małżonkowi, dzieciom lub innej osobie wskazanej
przez pacjenta za życia.
7. W przypadku nie odebrania depozytu postępuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi likwidacji
niepodjętych depozytów.
8. Rzeczy pozostałe po osobie zmarłej, której zwłoki oddano do dyspozycji prokuratora, nie mogą być
wydane przed dokonaniem sekcji lub otrzymaniem zawiadomienia o odstąpieniu od sekcji zwłok.
9. W przypadkach, o których mowa w pkt 10, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po
przeprowadzeniu sekcji zwłok.
10. Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu mogą być poddane sekcji w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi
przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala z zastrzeżeniem ppkt. b.
a) Kierownik zakładu, a jeżeli kierownik zakładu nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, na
wiosek właściwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie
lub zaniechanie sekcji.
b) Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu, nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby
22
wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia.
c) O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ppkt. b, lekarz sporządza adnotacje w historii
choroby i załącza sprzeciw (potwierdzony podpisem pacjenta lub przedstawiciela ustawowego), o
którym mowa w ppkt b.
d) Przepisów 10 – c nie stosuje się w przypadkach:
? określonych w kodeksie postępowania karnego,
? gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
? określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
e) W historii choroby osoby, która zmarła w szpitalu, lekarz sporządza adnotację o dokonaniu lub
zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.
11. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
12. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu, a jeżeli
kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może zadecydować o dokonaniu sekcji
zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o
pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
13. O śmierci pacjenta pielęgniarka, o której mowa w pkt 2, po stwierdzeniu zgonu pacjenta niezwłocznie
zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna
faktycznego.
14. Pielęgniarka przekazuje kartę zgonu wystawioną przez lekarza do Działu Statystyki Medycznej i
Marketingu, w godzinach jego urzędowania, który w tym zakresie traktowany jest jak kancelaria
szpitala. W pozostałych dniach karta zgonu pozostaje u lekarza dyżurnego z tym, że nieodebraną kartę
zgonu przez rodzinę pielęgniarka natychmiast pierwszego dnia roboczego przekazuje do Działu
Statystycznej Medycznej i Marketingu.
15. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do Pomieszczenia
do przechowywania zwłok oraz zakłada identyfikator według zasad określonych zarządzeniem Nr 67/
2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 24.11.2006 r.
16. Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do Pomieszczenia do Przechowywania zwłok nie wcześniej niż po
upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.
17. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do Pomieszczenia do Przechowywania
zwłok, zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu lub innym chłodnym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
18. Zwłoki osoby zmarłej w SPZZOZ – Szpital w Iłży bezpłatnie przechowuje się w pomieszczeniu do
Przechowywania zwłok nie dłużej niż 48 godzin.
19. Przechowywanie powyżej 48 godzin zwłok osoby zmarłej w szpitalu oraz zwłok osób zmarłych w
miejscu innym niż SPZZOZ – Szpital podlega opłacie w wysokości 50 zł. za każdą rozpoczętą i pełną
dobę korzystania z Pomieszczenia do przechowywania zwłok.
20. Rodzina ma pełne prawo wyboru odpowiedniego miejsca przechowywania zwłok poza budynkiem
zakładu, a także firmy pogrzebowej zajmującej się pochówkiem.
21. Wpłata za przechowywanie zwłok przyjmowana jest w kasie SPZZOZ – Szpital w Iłży w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godz. 725 – 1500.
22. W dniach i godzinach innych niż wymienione w pkt 21 wpłata za przechowywanie zwłok przyjmowana
jest w Izbie Przyjęć SPZZOZ – Szpitala.
23. Zwłoki osoby zmarłej, o której mowa w pkt 1 mogą być przechowywane w Pomieszczeniu do
przechowywania zwłok dłużej niż 48 godzin, jeżeli:
a) Nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 24.
b) W zwiazku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na
pochowanie zwłok,
c) Przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt a i b ważne przyczyny – za zgodą albo na wiosek
osoby, o której mowa w pkt 24.
23
24. Zwłoki osoby zmarłej wydawane są przez pracownika, o którym mowa w pkt. 26 najbliższej pozostałej
rodzinie osoby zmarłej, do której zaliczają się: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni
wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje
właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób
zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom
i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego
dobrowolnie się zobowiążą.
a) Zwłoki nie pochowane przez podmioty wymienione w pkt 24, mogą być przekazane do celów
naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych
wydaje na wiosek uczelni, Starosta Radomski.
b) W sytuacji nie odebrania zwłok osoby zmarłej przez podmioty, o których mowa w pkt 24, albo nie
przekazania publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną
i badawczą w dziadzinie nauk medycznych, Kierownik Działu Obsługi Techniczno Administracyjnej
powiadamia właściwy organ Gminy i Miasta Iłża – gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
c) Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której mowa w pkt a. na
podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej uczelni.
25. Pomieszczenie do przechowywania zwłok (chłodnia) czynne jest całodobowo. Wszelkie sprawy
związane z należytym przygotowaniem zwłok do pogrzebu, uwzględniając konieczność zachowania
godności należnej zmarłemu, będzie dokonywane przez pracownika gospodarczego zatrudnionego w
Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej,
26. Robotnik gospodarczy zatrudniony w Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej zobowiązany jest
zwłoki osób zmarłych w SPZZOZ - Szpital, przed włożeniem do trumny bezpłatnie umyć, ogolić i
ubrać w odzież dostarczoną przez osoby uprawnione, w razie nie dostarczenia odzieży ubrać w odzież
pozostawioną w magazynie ubrań chorych. Pobieranie opłat za przygotowanie ciała do wydania
rodzinie – w przypadku zgonu pacjenta w SPZZOZ - Szpital nie może mieć miejsca.
27. Zwłoki powinny być chronione przed wszelkimi sytuacjami stwarzającymi możliwość stosowania
jakichkolwiek zabiegów konkurencyjnych przez podmioty zainteresowane zyskiem, związanym z
przygotowaniem do pochówku osób zmarłych. W sytuacji nadużycia prawa, rodzina zmarłego może
zgłosić przestępstwo do prokuratury.
28. W pomieszczeniu do przechowywania zwłok mogą być przechowywane tylko zwłoki osób zmarłych w
SP ZZOZ – Szpitalu.
29. W przypadku wolnego miejsca w pomieszczeniu do przechowywania zwłok, możliwe jest przyjęcie
zwłok osób, które nie zmarły w Szpitalu. Przechowywanie zwłok w pomieszczeniu w tym przypadku
następować będzie za wiedzą kierownika zespołu lekarzy dyżurnych szpitala oraz za odpłatnością w
wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą i całą dobę korzystania z użyczonego miejsca w pomieszczeniu do
przechowywania zwłok.
30. W przypadku, gdy zgon nie nastąpił w SP ZZOZ – Szpitalu, przyjmowanie zwłok do pomieszczenia do
przechowywania zwłok od poniedziałku do piątku w godzinach 15 00 – 7 00 rano dnia następnego oraz w
każdą sobotę, niedzielę i dni wolne od pracy jest odpłatne i wynosi 100 zł.
31. Zwłoki osób zmarłych, przyjmowane i wydawane są z Pomieszczenia do przechowywania zwłok przez
pracownika, o którym mowa w pkt 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 .
32. W dniach i godzinach innych niż te, o których mowa w pkt. 31 zwłoki osób zmarłych przyjmuje i
wydaje pracownik zatrudniony na stanowisku portier – elektryk w Dziale Obsługi Techniczno-
Administracyjnej.”
24
VII DOKUMENTACJA MEDYCZNA
§ 55
1. SPZZOZ-Szpital w Iłży prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. SPZZOZ-Szpital w Iłży zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia
pacjentów.
3. SPZZOZ – Szpital w Iłży udostępnia na wniosek dokumentację indywidualną wewnętrzną
i dokumentację zbiorczą;
? Pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej,
? W razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w
przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego –
dokumentację indywidualną wewnętrzną,
? Do historii choroby dołącza się pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do wystawiania
dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo
pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego oświadczenia.
? W razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w
przypadku jego zgonu – dokumentację zbiorczą jedynie w zakresie wypisów dotyczących pacjenta
za pośrednictwem lekarza prowadzącego,
? Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej, a w razie śmierci
pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego
zgonu – zakład może na wniosek sporządzić wyciągi, odpisy lub kopie dokumentacji dotyczącej
pacjenta, na jego koszt za pokwitowaniem;
? Zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów, osobom wykonującym
zawód medyczny, jeżeli dokumentacja wewnętrzna pacjenta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
świadczeń medycznych, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu,
? Właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w
zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
? Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuraturom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej
w związku z prowadzonym postępowaniem,
? Organom rentowym i zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem,
? Wyższej szkole lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania
dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych identyfikujących osobę.
4. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz zakładu następuje w trybie zapewniającym zachowanie
poufności i ochronę danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu, po
wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji.
5. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu organom i podmiotom
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 56
1. Niniejszy Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży podlega
zatwierdzeniu przez Radę Społeczną Zakładu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Zarządzeniu Dyrektora.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze zarządzenia Dyrektora, po ich
zatwierdzeniu przez Radę Społeczną.
4. Rada Społeczna upoważnia Dyrektora do samodzielnego zatwierdzania Regulaminów Organizacyjnych
poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej pod warunkiem, że regulaminy te
25
nie będą zawierały postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powołane w
tekście Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązujące, regulaminy jednostek, komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w zakładzie oraz zarządzenia Dyrektora.
Regulamin Porządkowy został zatwierdzony uchwałą Rady Społecznej nr 6 /2008 z dnia 07.05.2008 r.
Opracowała:
Starszy Specjalista
ds. organizacyjnych
mgr Barbara Nowak
Opiniował:
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Mirosław Popiołek
Radca Prawny
mgr Regina Zaborska
Kierownik Działu Analiz
Statystyki Medycznej i
Marketingu
mgr Joanna Pionka
Naczelna Pielęgniarka
SPZZOZ – Szpital w Iłży
mgr Maria Chmielnicka
Akceptował:
Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej –Szpital w
Iłży
mgr inż. Zbigniew Deja
Zatwierdził
Przewodniczący Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej – Szpital w
Iłży
Zdzisław Kieszkowski
26
SPIS TREŚCI
I WSTĘP ………………………………………………………………………………………… …..2
II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH………………..……..3
Postanowienia ogólne …………………………………………………………..…………………..3
Zasady organizacji udzielania świadczeń stacjonarnych ……………………………………. …....5
Zasady odwiedzin pacjentów w SPZZOZ-szpital i udzielanie informacji o stanie zdrowia……….7
Wypisywanie pacjenta z SPZZOZ – Szpital ……………………………………………………….8
Zasady organizacji udzielania świadczeń specjalistycznych w warunkach ambulatoryjnych……...9
Udzielanie świadczeń w innych jednostkach organizacyjnych SPZZOZ – Szpital w Iłży
o charakterze medycznym……………………………………………………..…………………...10
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy………………………………………………………………… ..10
Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe………………………………………………10
Zakład Długoterminowa Opieka Domowa ……………………………………………………… ..10
Zakład Podstawowa Opieka Zdrowotna……………………………………………………………11
Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej…………………………………………………………….11
Przebieg procesu udzielania udzielania świadczeń zdrowotnych w pozostałych komórkach
organizacyjnych SPZZOZ – Szpital w Iłży o charakterze medycznym…………………..………..11
III ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY………………………………………….12
Postanowienia Ogólne………………………………………...……………………………………12
Struktura Organizacyjna SPZZOZ – Szpitala w Iłży…………………………………...………….12
Lecznictwo zamknięte……………………………………………………………………………...12
Lecznictwo Ambulatoryjne……………………………………………………………...…………13
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy……………………………………………………………………..14
Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe………………………………………………15
Zakład Długoterminowa Opieka Domowa…………………………………………………………15
Zakład Podstawowa Opieka Zdrowotna……………………………………………………………15
Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej…………………………………………………………….15
Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w innych niż oddziały i poradnie
komórkach organizacyjnych SPZZOZ – Szpital w Iłży o charakterze medycznym……………….16
Pracownicy administracyjni, ekonomiczni, techniczni, gospodarczy……………………………...16
IV ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI………………………..17
Wykonywanie świadczeń medycznych w innych zakładach………………………………………17
Wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz innych zakładów ……………………………….17
V PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA……………………………………………………………17
Prawa pacjenta…………………………………………………………………………………….17
Obowiązki Pacjenta………………………………………………………………………………..20
VI POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA W SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY……....21
DOKUMENTACJA MEDYCZNA……………………………………………………………….24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………………...24

Pliki do pobrania:

Regulamin porządkowy - wersja pdf (pobierz)Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 03.03.2011
Podpisał: Marcin Saracen
Dokument z dnia: 03.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 461